Du er her

Veiprising vil kunne snu opp ned på bilavgiftene:

20 øre pr km i distriktene og 4-5 kroner i rushtiden i byene

Innføring av veiprising basert på et prinsipp om at bilistene skal betale de kostnadene de påfører samfunnet, vil innebære en avgift på kun ca 2o øre pr km i distriktene mens rushtidsbilistene i de store byene må betale 4 til 5 kroner.

Dette framkommer i en ny rapport fra TØI. Rapporten vil bli et viktig innspill i den videre debatten for hvilke prinsipper som bør legges til grunn når et nytt bilavgiftssystem skal utformes.

Forsker Lasse Fridstrøm håper rapporten kan være med på å skape debatt om prinsippene for utformingen av framtidens bilavgifter.

De avgiftene som er beregnet er basert på at veiprising erstatter fem-seks av dagens bilavgifter, inkludert bompenger.

- Systemet vil innebære meget store fordeler sammenliknet med dagens system, så sant det designes etter samfunnsøkonomiske prinsipper, sier forsker Lasse Fridstrøm som har skrevet rapporten.

Overgang fra dagens veifinansieringssystem til allmenn veiprising, vil innebære - en radikal omlegging og mental omstilling.

- Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager de påfører andre. På alle offentlige veier og for alle motorkjøretøy skal det oppkreves en kilometeravgift som varierer med hvor stor ulempe den enkelt biltur gir opphav til hos andre enn bilføreren selv, sier Fridstrøm.

Det er bred politisk og faglig enighet om at dagens bilavgiftssystem, hvor drivstoffavgifter inngår som en vesentlig komponent, må revideres etter hvert som en stadig større del av bilparken elektrifiseres.

- Et system med veiprising representerer betydelige tekniske utfordringer. Men kanskje vel så viktig er det å få til en debatt om hvilke prinsipper som bør legges til grunn, sier Fridstrøm.

Han håper rapporten vil bidra til både en faglig og politisk debatt om dette.

Selv om for­målet med veiprising ikke er å gi staten store inntekter, vil dette uvegerlig være effekten. Man trenger altså ikke å bekymre seg for at dette ikke vil gi penger til ny infrastruktur.

- Ved å prise alle trafikkulempene på riktig måte får vi veifinansieringen så å si på kjøpet, sier Fridstrøm.

Les mer i rapporten:
Dagens og morgendagens bilavgifter. TØI rapport 1708/2019. Forfatter: Lasse Fridstrøm

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger