Forskningsprosjekt om logistikk, trender og konkurransekraft (avsluttet 2012)

Hovedmålsetting for prosjektet Logistikk i Norge (LIN) er å analysere sentrale trender som påvirker logistikkutviklingen. Beregninger gjennomføres for ulike næringer, regioner, markedssegmenter og logistikkaktiviteter.

Delmål
• Studere sammenhenger mellom logistikktrender, varestrømmer og utviklingen i langtransport på veg
• Utvikle verktøy og indikatorer til å kvantifisere logistikkostnader
• Sammenligne logistikkeffektivitet og -kostnader i Norge med andre land
• Studere bærekraft, sårbarhet og miljøeffekter i utvalgte verdikjeder
• Identifisere flaskehalser i verdikjeden for utvalgte produkter og industrier
• Identifisere løsninger for økt effektivitet, miljø og bærekraftige logistikkløsninger

Slik er prosjektet organisert

Dette er noen av resultatene fra prosjektet:

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger