Du er her

Sosiale bærekraftmål viktig i areal- og transportplanleggingen

Fortetting kan bidra til å redusere transportomfanget i byene, men forutsetter areal- og transportplanlegging der folk, trivsel og grøntområder tas med i beregningen.

Urbanisering og økt bruk av fortetting for å redusere CO2-utslipp har medført nye utfordringer hva gjelder sosiale bærekraftmål. Tre nye artikler på Tiltakskatalog for transport og miljø beskriver hvilke planer og kriterier som bør ligge til grunn når man skal utvikle gode byer og mindre steder.

Fortetting kan bidra til å redusere areal- og transportbehovet i byene, men kan også slå skjevt ut når utbyggere kan bruke miljøargumenter til å presse utyttelsen av arealer mer enn det både fagfolk og beboere setter pris på. For å oppnå sosialt bærekraftige bomiljøer der hverdagens gjøremål kan utføres uten bruk av bil må man sikre noen grunnleggende kvaliteter, blant annet konkrete krav til felles utearealer og til barn og unges oppvekstmiljø, boligtyper og solforhold. Fortetting bør bygge på område-planer der ulike gruppers behov sees i sammenheng, de berørte blir hørt og de som mister arealer kompenseres.

En overordnet grønnstrukturplanlegging bør også inkluderes når byer utvikles. Bevaring og utvikling av grønnstrukturen bidrar til å sikre en rekke verdier og funksjoner som har en betydning for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Det kan være områder for fri lek og rekreasjon med verdifullt naturmangfold og som tåler konsekvenser av klimaendringene, som for eksempel økte vannmengder. Slike områder går lett tapt når det blir kamp om arealene. Verdifulle områder i grønnstrukturen må derfor identifiseres som underlag for overordnet grønnstrukturplanlegging. Slik planlegging gir nødvendige rammer for kommunal styring av by- og tettstedsutvikling der målet er å fortette innenfor eksisterende tettstedsgrenser.

Fortetting er ikke bare et byfenomen. For å nå klima- og nullvekstmål må mindre steder med. Et nytt tiltak ser på hvordan fortetting, lokalisering av arbeidsplasser, service/tjenester, tilgang til bil/parkering/kollektivtrafikk og individuelle faktorer virker inn på reisevaner og transportomfang i områder med ulik størrelse/tetthet. Ut fra dette kan det være smartere å fokusere på nettverkstilgjengelighet for kollektivtrafikken enn på fortetting, både i forbindelse med og som erstatning for endringer i bystruktur. Tiltak for tilgjengelighet vil dessuten gi effekter langt raskere enn endringer i bystruktur.

Du kan lese artiklene i sin helhet på tiltak.no

Viser fra 21 til 30 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger