Du er her

Yngre eldre er positive til nye smarte mobilitetsløsninger

Skal nye smarte mobilitetsløsninger være et realistisk valg må de imidlertid være tilgjengelige, lette å ta i bruk og imøtekomme folks reisebehov.

Norge har en aldrende befolkning, og dagens eldre lever lengre, er friskere og reiser mer enn før. Eldre bruker hovedsakelig bil og fortsetter med det til relativt høy alder. Høy bilbruk og bilavhengighet, særlig blant de yngre eldre (65-79 år), hemmer målet om aktiv og selvstendig aldring.

Nye og smarte mobilitetsløsninger som elsykler, elsparkesykler og annen mikromobilitet, samkjøring, bildeling og andre delingsløsninger kan redusere bilbruken og avhengighet av bil, også blant yngre eldre. Per i dag er imidlertid bruken av nye og smarte mobilitetsløsninger i denne gruppen tilsynelatende lav.

En ny TØI-studie gjennomført i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus viser at yngre eldre gjerne er positive til smarte mobilitetsløsninger, men for å benytte dem må løsningene være og oppleves tilgjengelige og lette å ta i bruk og relevant for egne reisebehov.

Blant offentlige og til dels private aktører fremstår problemstillingen som relativt ny og umoden, og kunnskapsnivået om yngre eldres reiser i hverdagen og deres bruk av smarte løsninger er lav. Dersom flere yngre eldre skal ta i bruk smarte mobilitetsløsninger må man jobbe aktivt for det.

Rapport: Yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger: Kartlegging av status, kunnskaps- og utviklingsbehov. TØI-rapport 1871/2022. Forfattere: Maja Karoline Rynning, Tanu Priya Uteng, Marianne Knapskog, Fitwi Wolday

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger