Du er her

Vanskeligere å kjøre bil, bedre å gå

Hverken arbeidsreisende eller sentrumsbrukerne ble rammet av endringer i transportsystemet i Oslo sentrum, men stor misnøye blant de som leverer varer.

I perioden 2015-2020 har det foregått store endringer i transportsystemet i Oslo, spesielt på hovedveisystemet og T-banenettet, men også gjennom en rekke endringer i Oslo sentrum. I en ny TØI-rapport er det undersøkt hvilke tilpasninger, effekter og konsekvenser endringene i sentrum hadde for trafikantene i perioden 2017-2019. Svaret er: Ganske lite, bare for noen få.

Kun vareleveringssjåførene opplevde at situasjonen ble mer krevende som følge av endringene i sentrum. Det ble vanskeligere å finne parkering etter at parkeringsplasser ble fjernet, endret kjøremønster gjorde det verre å levere varer i sentrum og økt tidsbruk på vareleveringsrutene gjorde det vanskelig å overholde tidskravene.

De som reiser til/fra arbeid og sentrumsbrukere endret ikke reiseatferd. Endringene gjorde ikke arbeidsreisende mindre fornøyde med arbeidsreisen, og sentrumsbrukerne brukte sentrum like ofte som før. Opplevelsen av å gå i sentrum blitt forbedret.

Noe overraskende hadde flere av de arbeidsreisende fått økt tilgang til parkering. Det kan ha vært en reaksjon på at endringene i sentrum var varslet og at arbeidsgivere i større grad tilbyr sine ansatte parkering enn tidligere.

Folk som skulle finne gateparkering i sentrum brukte noe lengre tid enn tidligere, men de fleste finner gateparkering på under fem minutter. Sentrumsbrukerne som kjører bil opplever at det har blitt vanskeligere å kjøre der.

Resultatene fra undersøkelsen av endringene i Oslo sentrum viser at det er mulig å gjennomføre denne type endringer uten at det på kort sikt har store negative effekter og konsekvenser for flere av trafikantgruppene. Men varelevering må gis særlig oppmerksomhet når slike endringer gjennomføres og tiltak som kan forbedre forholdene for vareleveringstransporten bør gis større vekt.

Prosjektet er  gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) i nært samarbeid med Oslo kommune Bymiljøetaten, Statens vegvesen Region Øst, Vegdirektoratet, Akershus fylkeskommune, NSB, Jernbanedirektoratet, LUKS, Oslo Taxi, NAF, Telenor, IBM og NTNU.

Rapport: BYTRANS: Effekter og konsekvenser av endringer i Oslo sentrum 2017-2019. TØI-rapport 1765/2020. Forfattere: Oddrun Helen Hagen, Elise Caspersen, Iratxe Mata Landa, Aud Tennøy, Tale Ørving

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger