Du er her

Reguleringsplanene i Trondheim prioriterer nullvekstmålet

Trondheim kommune har utviklet rutiner for at reguleringsplaner skal bidra til at boligområder lokaliseres slik at personbiltrafikken ikke øker og nullvekstmålet nås.

I en ny TØI-rapport har forskere gjennomført en faglig kvalitetssikring av Trondheim kommunes metode for vurdering av hvorvidt foreslåtte boligområder er lokalisert slik at personbiltrafikken ikke øker og at reguleringsplanen bidrar til at nullvekstmålet kan nås.

Konklusjonen er at metoden fungerer godt, men at noen justeringer bør vurderes.

Metoden er objektiv, enkel, etterprøvbar og forståelig, og den vurderer effekter av boliglokalisering på bilavhengighet og trafikkskaping på måter som i hovedsak er i tråd med forskningslitteraturen. Nullvekstmålet og begrun­nelsene for valg av kriterier og skalaer er tydelig og klart forklart.

For at metoden i enda høyere grad skal være i tråd med forskningsbasert kunnskap og gi mer treffsikre vurderinger foreslås at nærhet til sentrum og til høyfrekvent kollektivholdeplass vektes høyere, og nærhet til lokalsenter lavere, enn i den eksiterende metoden. Sammenregning av kriteriene gir fornuftige resultater, men ordlyden i vurderingene bør endres og bli tydeligere.

Istedenfor at mulige fremtidige endringer i kollektivtilbud, hovedsykkelnett eller lokal­senterstruktur legges til grunn for vurdering av foreslåtte boligprosjekter, bør ordbruken rettes tydeligere og mer konsistent inn mot nullvekstmålet. Det for å unngå at en slik prak­sis kan komme i konflikt med behov for forutsigbarhet, rettferdighet og reduksjon av usik­ker­het.

Det fremgår heller ikke tydelig nok hvordan vurderingene skal brukes og av hvem, samt hvilke konsekvenser totalvurderinger av boligområder vil gi.

Rapport: Kvalitetssikring av metoden beskrevet i «Potensiale for miljøvennlige transportmiddelvalg» TØI-rapport 1853/2021. Forfattere: Aud Tennøy og Fitwi Wolday

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger