Du er her

Folk er negative til å redusere ledig parkeringsareal

Det er stor motstand mot å fjerne parkeringsplasser i Sauda, selv om kun halvparten av p-arealet er i bruk på det meste.

Som på mange mindre tettsteder i Norge er sentrum i Sauda bilbasert, med mange lett tilgjengelige parkeringsplasser innenfor sentrumsgrensen. Parkeringsplassene opptar mye areal som kunne vært brukt til alternative formål som fremmer liv og røre i bykjernen. På det meste er kun 50 prosent av p-arealet i bruk, resten av tiden brukes kun mellom 10 og 30 prosent. Likevel ønsker mange å beholde parkeringsplassene.

I Sauda, og lignende tettsteder, kan fjerning av overflødig parkeringsareal frigjøre areal til aktiviteter som kan komme innbyggerne til gode, men som i lokalmiljøet ofte oppfattes negativt fordi man frykter å miste tilgjengelighet og parkeringsplasser.

Mindre tettsteder omfattes ikke av byvekstavtalene til de store byområdene men må likevel imøtekomme klimamålene Norge har forpliktet seg til. Hensikten er at mindre tettsteder skal oppnå en attraktiv bykjerne med mindre biltrafikk og flere som benytter sykkel og gange – med riktig antall parkeringsplasser.

En ny TØI-rapport danner underlaget for en ny parkeringsstrategi i Sauda sentrum. Forskerne har blant annet gjennomført tellinger og kartlagt dekningsgrad av parkeringsplasser, og distribuert spørreundersøkelser blant befolkningen hvor man undersøker folks bruk av og holdninger til parkering.

I Sauda er det 1186 offentlige parkeringsplasser. På ingen tidspunkt gjennom en uke er mer enn 50 prosent av parkeringsarealet benyttet og mesteparten av tiden benyttes kun mellom 10 og 30 prosent. Spørreundersøkelsen viser at kun et lite fåtall sier seg enig i at parkeringsrestriksjoner bør innføres, og det er kun to parkeringstiltak som støttes. Ett gjelder restriksjoner mot at de som arbeider i sentrum parkerer på de mest sentrale plassene, slik at disse plassene kan frigis og brukes til korttidsparkering. Det andre er bedre skilting til parkeringsanlegget like utenfor sentrum.

Målet er å finne riktig antall parkeringsplasser for Sauda, uten at det går ut over bruken av sentrum. Rett balanse og trinnvis utvikling kan sørge for forsterking av sentrumsaktiviteten, ifølge rapporten. Dette kan Sauda få til ved å gradvis skru til restriksjoner, samtidig som de gjennomfører prosjekter som bidrar til at sentrum blir triveligere og mer attraktivt.

Anbefalingene er dermed å innføre parkeringsrestriksjoner trinnvis, slik at overgangen blir gradvis. Ved å gradvis innføre strengere virkemidler vil befolkningen bli vant til nye vaner uten at det fører til store omveltninger i parkerings- og handlevaner. På mindre steder er det som regel mindre nybygging og færre nye etableringer. Desto viktigere blir det da at det nye som kommer til bidrar til å støtte opp om en ønsket utvikling og de gode egenskapene Sauda sentrum allerede har. I tillegg er det viktig å legge opp til planer som påvirker og som forsterker hverandre.

Prosjektet er finansiert av Sauda kommune.

Rapport: Underlagsrapport til overordnet parkeringsstrategi for Sauda sentrum. TØI-rapport 1806. Forfattere: Marianne Knapskog, Fitwi Wolday, Maja Karoline Rynning, Jan Usterud Hanssen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger