Du er her

Bedre kollektivtilbud tiltrekker også bilbrukere

Reisende i Oslo tilpasser seg endringer i kollektivsystemet og de fleste reisende var fornøyd med informasjonen.

I denne rapporten fra BYTRANS-prosjektet ser man på hvordan kollektivreisende tilpasset seg endringer i kollektivsystemet, og hvilke effekter og konsekvenser det hadde for dem.

Forskerne har studert tre caser i perioden 2015-2016; Rehabilitering av Østensjøbanen, åpningen av Løren t-bane stasjon og nedleggelse av bussrute 57.

Studien viser at de fleste kollektivpassasjerene fortsatte å reise kollektivt etter endringene. Det fremkommer også at endringer i kollektivsystemet kan påvirke fornøydhet med reisen i stor grad. Når det gjelder informasjon til de reisende oppga et klart flertall at de hadde fått tilstrekkelig informasjon om endringen og de viktigste informasjonskildene var informasjonsplakater og -skriv ombord og på holdeplasser.

Stengning av Østensjøbanen for rehabilitering og gjenåpning med bedre standard og høyere frekvens:

Rehabiliteringen av Østensjøbanen førte til at frekvensen økte fra fire til åtte avganger per time og syv stasjoner ble oppgradert til metrostandard.

Under den ett år lange rehabiliteringen ble det satt inn buss for bane, og de aller fleste fortsatte å reise kollektivt på arbeidsreisen i rehabiliteringsperioden. Etter gjenåpningen opplevde de reisende flere avganger, bedre standard på stasjonene, mindre trengsel og kortere reisetid. Kun 9 prosent opplevde ingen forbedringer. Et klart flertall rapporterte at de hadde fått tilstrekkelig informasjon om endringene i forkant, både da Østensjøbanen ble stengt og da den ble gjenåpnet.

Åpning av nye Løren T-banestasjon:

Samtidig som Løren T-banestasjon ble åpnet, la man om store deler av T-banesystemet i Oslo, og justerte en rekke busslinjer i henhold til dette.

De fleste reisende fra nye Løren T-banestasjon hadde brukt annen kollektivtransport på lignende reiser tidligere, og 11 prosent oppga at de tidligere hadde brukt bil på lignende reiser. De reisende oppga en rekke forbedringer av sin reise som følge av at Løren T-banestasjon åpnet, særlig med tanke på reisetid, atkomst til holdeplass, en mer behagelig reise og færre bytter. Også her opplevde et klart flertall at de hadde fått tilstrekkelig informasjon om åpning av stasjonen i forkant.

Nedleggelse av busslinje 57:

Samtidig som Løren T-banestasjon ble åpnet, ble buss linje 57 lagt ned. Den var satt opp som matebuss til T-banestasjonene i påvente av at Løren T-banestasjon skulle åpne.

Nesten 6 av 10 gikk over til å bruke T-bane som erstatning for 57-bussen, men kun 8 prosent opplevde at Løren T-banestasjon erstat­tet deres behov for 57-bussen. Forbedringene som ble oppgitt var færre bytter mellom transportmidler og kortere reisetid. Ulempene var økt reisetid, atkomst til holdeplass og mer tungvinte bytter.

Også her oppga et klart flertall at de hadde fått tilstrekkelig informasjon om nedlegging av buss linje 57 i forkant.

Rapport: BYTRANS: Endringer i T-banesystemet. Tilpasninger, effekter og konsekvenser. TØI rapport: 1832/2021. Forfattere: Nils Fearnley, Eva-Gurine Skartland og Aud Tennøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger