Du er her

Anbefalinger til kommuner som vil at folk skal gå mer

Strategisk planlegging og lokal forankring er virkningsfulle verktøy for kommuner som vil lykkes med sin gåstrategi.

Gåstrategier er et nyttig verktøy for kommuner som ønsker at folk skal gå mer.

Gange som transportmiddel blir stadig mer aktuelt når man diskuterer byutvikling og bytransport. At flere går mer kan bidra til redusert bilbruk, trafikkmengder og utslipp, bedre folkehelse, triveligere og mer levende byer, økt sosial interaksjon og styrking av kollektivtrafikkens konkurransekraft.

I en ny TØI-rapport har forskerne undersøkt egenskaper som gjør gåstrategier til gode og virkningsfulle verktøy i kommunal planlegging, og som kan hjelpe kommuner til å utarbeide gåstrategier som treffer gitte mål og målgrupper. Case-byer var Haugesund, Trondheim og Ås.  

Disse anbefalingene bør ligge til grunn når kommuner utvikler sine gåstrategier:

  • Gåstrategien bør bestå av både en langsiktig og helhetlig strategisk del og en mer kortsiktig og konkret tiltaksplan som revideres ofte
  • Gåstrategien bør være utarbeidet av kommunen selv. Det bygger kunnskap, eierskap og engasjement.
  • Forankre gåstrategien bredt - både administrativt, politisk og i befolkningen
  • Involvere flere avdelinger i kommunene og andre relevante aktører
  • Inkludere medvirkning av befolkningen (barnetråkk og kartfesting av data og tiltak kan bidra til engasjement)
  • Inkluderes i kampanjer som uansett gjennomføres

Case-byenes gåstrategier

De tre kommunenes gåstrategier har mange fellestrekk, blant annet langsiktige strategier, lokalt utviklede planer, bred forankring politisk og administrativt, legge oppgavene til en fast funksjon, og inkludering av fagpersoner på tvers av sektorer.

Samtidig er gåstrategiene ganske forskjellige siden de var tilpasset lokal kontekst og behov.

Gåstrategien i Haugesund er et bakgrunnsdokument til kommuneplanen og består av et kart med viktige forbindelser og hvordan disse knytter sammen målpunkt for gående. Den har også en tiltaksplan rettet mot fire ulike temafelt: arealbruk, byutvikling, utforming og holdninger.

I Trondheim har gåstrategien søkelys på snarveier, synliggjøring av gange i gatebildet og informasjonsdesign (skilt, logo, budskap malt på gater og fortau).

Ås kommune har laget en felles sykkel- og gåstrategi som følger plan- og bygningslovens prosedyrer med medvirkning, høringer og vedtak. Den har en langsiktig del som ligger fast, og en kortsiktig tiltaksdel som re­videres årlig i forbindelse med at det kommunale budsjettet vedtas.

Rapporten er utarbeidet under forskningsprosjektet WALKMORE, som skal utvikle kunnskap om hvordan man kan planlegge og utvikle små norske byer på måter som bidrar til at opplevelsen av å gå blir bedre og at flere går mer.

Rapport: Egenskaper ved gåstrategier som påvirker deres nytte og effekt: Undersøkelse av gåstrategier for Haugesund, Trondheim og Ås. TØI-rapport 1839/2021. Forfattere: Marianne Knapskog, Sebastian Peters, Aud Tennøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger