Du er her

  • > Uunnværlig lastebiltransport

Uunnværlig lastebiltransport

Lastebiltransport blir ofte forbundet med utrygghet i trafikken og betydelige miljøbelastninger. Men slik transport er en absolutt forutsetning for økonomisk vekst i dagens globaliserte og spesialiserte produksjonsstruktur, understrekes det i en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Ved å vektlegge sammenhengen mellom økonomisk utvikling, industriell organisering og transportmiddelvalg, belyser rapporten hvorfor vegtransport har økt mer enn andre former for godstransport.

Geografisk oppsplitting av produksjon og sentralisering av lagre stiller stadig høyere krav til hurtighet, fleksibilitet og pålitelighet. Dette er egenskaper hvor lastebilnæringen har et fortrinn.

Samfunnets avhengighet av godstransport på veg reflekteres likevel ikke i den delen av verdiskapningen som tilfaller lastebilnæringen, som preges av små driftsmarginer. I likhet med en rekke andre aktiviteter i et samfunn med stor grad av gjensidig avhengighet mellom ulike næringer, er det vanskelig kvantitativt å beregne vegtransportens totale betydning for økonomisk vekst, velferd og bosetting.

Rapporten har i stedet en teoretisk tilnærming hvor man forklarer hvilken betydning godstransport har for produktivitetsutvikling, markedsvekst og velferdsøkning.

Les rapporten her: 
Godstransport på veg: Lastebilnæringens betydning for vekst, velferd og bosetting, TØI rapport 901/2007,  Av Thorkel C Askildsen og Anne Gjerdåker.   Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger