Du er her

  • > Utrygghet har lite å si for valg av reisemiddel

Utrygghet har lite å si for valg av reisemiddel

Kollektive transportmidler forbindes med lav ulykkesrisiko. Samtidig er folk mer bekymret for å bli utsatt for ubehagelige hendelser på slike transportmidler enn på private. Totalt sett har utrygghet lite å si for valg av reisemiddel.

Dette kommer fram i en undersøkelse om oppfattelse av utrygghet på reisen, der utrygghet både for ulykker og ubehagelige hendelser er undersøkt på tvers av en rekke ulike transportmidler.

Alt i alt oppleves tog som tryggest. T-bane er det transportmidlet der folk tenker mest på muligheten for å oppleve ubehagelige hendelser, og MC opplevdes som det mest risikable for ulykker. Videre ble tog foretrukket av flest respondenter da de ble bedt om å velge mellom fly, bil, buss og tog på en tenkt helgereise mellom Oslo og Kristiansand.

Det viser seg imidlertid at utrygghet har lite å si for valg av reisemiddel. Andre, mer praktiske årsaker, som at det er enkelt og billig å reise, blir trukket frem som langt viktigere.

Terror er ikke en viktig faktor i forbindelse med opplevd utrygghet, verken på bane, buss eller fly. Eksempelvis oppgir 78 prosent av de spurte at terror i ingen eller liten grad bidrar til utrygghet på flyreiser, mens bare 7 prosent mener det bidrar i stor eller svært stor grad.

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen. TØI-rapport 913/2007. Av Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger