Du er her

  • > Universell utforming styrker kollektivtrafikken

Universell utforming styrker kollektivtrafikken

Universell utforming bidrar til å styrke kollektivtrafikken både overfor personer med nedsatt funksjonsevne og øvrige passasjerer. Men ofte dekker ikke tiltakene hele reisekjeden og løser heller ikke alle utfordringene funksjonshemmede møter når de reiser kollektivt. 

Hovedkonklusjonen er at tiltak for universell utforming har en positiv effekt, både for personer med nedsatt funksjonsevne og øvrige passasjerer.

Dette viser en rapport fra TØI hvor man har evaluert utvalgte tiltak støttet gjennom tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i kommunesektoren.

Rapporten viser at selv der tiltakene har blitt iverksatt i henhold til planen, er det utfordringer,  særlig knyttet til informasjon om tiltakene, vedlikehold, og kunnskap om funksjonshemmedes behov blant sjåførene.

Til tross for dette er hovedkonklusjonen at tiltak for universell utforming har en positiv effekt, både for personer med nedsatt funksjonsevne og øvrige passasjerer. Tiltakene bidrar til at terskelen for bruk av kollektivtransport senkes. Surveyudersøkelsen og av tall fra kollektivtrafikkselskapene indikerer også at tiltakene gir flere passasjerer.

Flere av de funksjonshemmede vi fulgte uttrykte overraskelse over at tilgjengeligheten i kollektivtransporten er så god som den faktisk er. I seg selv indikerer dette at det er knyttet utfordringer til informasjon om tiltakene.

Samtidig kom det fram at tiltakene  ikke dekker hele reisekjeden, og at det fremdeles gjenstår en del før tiltakene har fått en optimal utforming.

For eksempel kan leskur være en vel så god markering av holdeplasser for synshemmede, sammenliknet med kun ledelinjer.

Førerne opplever at oppholdet på holdeplassene går raskere hvis de er tilrettelagt med tanke på universell utforming. Likevel gjenstår en del utfordringer knyttet til geometrien på de oppgraderte holdeplassene. Flere rapporterer at de ikke er utformet slik at bussen kommer helt inntil holdeplassen med bakdørene og da blir en høy holdeplasskant en ekstra hindring, snarere enn en redusert terskel. Fra passasjerer med funksjonshemninger blir det også pekt på at problemet kan ligge hos føreren. De trekker fram at servicenivået og forståelsen for funksjonshemmedes utfordringer er svært varierende. 

Rapporten er basert på en før- og etterundersøkelse av tiltak som fikk støtte gjennom tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i kommunesektoren. Ordningen  administreres av Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Rapport:
Universell utforming virker – evaluering av  tiltak i kollektivtrafikken. TØI rapport 1235/2012. Forfattere: Jørgen Aarhaug og Beate Elvebakk

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger