Du er her

  • > Universell tilrettelegging krever god oppfølging

Universell tilrettelegging krever god oppfølging

Det hjelper ikke at kollektivsystemet har universell utforming dersom ikke informasjonen er god og holdeplassene måkes for snø.

Dette framgår av en førundersøkelse hvor TØI har kartlagt forhold som gjør det vanskelig å reise kollektivt. I en etterundersøkelse vil man se på om planlagte tiltak bidrar til at det blir enklere å reise kollektivt.

Førundersøkelsen viser at et hovedproblem for funksjonshemmede brukere er tilgang på informasjon. Videre er utfordringene knyttet til hvordan transportsystemene driftes og opprettholdes, snarere enn hvordan de er utformet.

For at universell utforming skal fungere i praksis, er man avhengig av at systemet holdes ryddig, at snø ryddes unna på riktig måte, og at førerne tar hensyn til funksjonshemmede brukere, og har kunnskap om hvilken assistanse de har behov for.

Blant reisende uten funksjonshemminger var forhold som tung bagasje eller barnevogn de vanligst oppgitte årsakene til at det var vanskelig å reise kollektivt.

Ellers var de vanligste problemene forsinkelser, manglende serviceinnstilling, trengsel og pris. Adgang til holdeplass ble av de fleste ikke oppfattet som problematisk, men blant dem som hadde problemer, var dette forbundet med avstand til holdeplass og snø og is.

Tiltakene som inngår i undersøkelsen, fikk tilskudd fra den statlige ordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten i kommunesektoren (de tidligere BRA-midlene). Undersøkelsen er finansiert av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Rapport:
Førundersøkelse: Tiltak for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten
TØI rapport 1174/2011. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Beate Elvebakk, Nils Fearnley og Malin Lerudsmoen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger