Du er her

  • > Tredje doktorgrad for bedre trafikksikkerhet

Tredje doktorgrad for bedre trafikksikkerhet

Fredag 2. november forsvarer forsker Rune Elvik ved TØI sin tredje doktorgrad ved Aalborg Universitet. Temaet er sammenhengen mellom fart og trafikkulykker.

Elvik er i tillegg til å være forsker ved TØI også redaktør av det vitenskaplige tidsskriftet Accident Analysis and Prevention, samt hovedforfatter av Trafikksikkerhetshåndboken som er utgitt på fem språk.

Potensmodellen
Den svenske trafikksikkerhetsforskeren Göran Nilson var den første som formulerte en enkel matematisk lov for å beskrive sammenhengen mellom fart og ulykker. Denne loven er kjent som potensmodellen. Dersom man senker farten på en veg vil den prosentvise nedgangen i antall drepte være lik den prosentvise fartsendringen opphøyet i fjerde potens (sammendraget i avhandlingen beskriver modellen på en enkel måte).

Elvik har gått gjennom nær 100 nasjonale og internasjonale undersøkelser, testet modellen og funnet mer nøyaktige eksponenter for å beregne nedgangen i blant annet drepte, alvorlig skadde og lettere skadde hvis farten reduseres. Det er dette arbeidet han nå forsvarer for graden Ph D. Fra før har Elvik både en Dr polit grad og en Dr philos grad. I disse arbeidene tok han for seg spørsmålet ”Hvor rasjonell er trafikksikkerhetspolitikken?”, og temaet metaanalyser av ulike trafikksikkerhetstiltak.

Nær sammenheng
Elvik finner at det er en nær sammenheng mellom fart og trafikksikkerhet. En reduksjon av gjennomsnittsfarten med 10 prosent kan forventes å redusere antall drepte med 37,8 prosent. Antallet alvorlig skadde kan forventes å bli redusert med 27 prosent.

I materialet som er gjennomgått er det i 95 prosent av tilfellene slik at lavere fart fører til færre og mindre alvorlige ulykker. Når farten øker er resultatene litt mindre entydige. Da blir det flere og mer alvorlige ulykker i ”bare” 70,5 prosent av tilfellene.

Årsaken er at det til en viss grad er mulig å kompensere for høyere fart. Trafikantene kan skjerpe oppmerksomheten, myndighetene kan lage mer trafikksikre veger og bilprodusentene kan lage mer kollisjonssikre biler.

Trafikksikkerhetstiltak
Da myndighetene i 2005 hevet fartsgrensen til 100 km/t på de beste motorvegene i Norge, fikk man for eksempel ingen økning i ulykkene. Tvert imot var det en viss nedgang. Årsaken var trolig at man på disse vegene satte opp vegbelysning, midtrekkverk og utførte andre utbedringstiltak før fartsgrensen ble satt opp. Belysning og midtrekkverk er effektive trafikksikkerhetstiltak.

Potensmodellen viser sammenhengen mellom fart og trafikksikkerhet når alt annet er likt. Den har trolig et gyldighetsområde fra omkring 30 km/t til omkring 100 km/t.

Les doktoravhandlingen til Rune Elvik her (Ph D.): 
Speed and road accidents. TØI-rapport 740/2004.
Sammendrag

Elviks tidligere doktoravhandlinger:
Dr polit 1993: Hvor rasjonell er trafikksikkerhetspolitikken.  TØI-rapport 175.
Dr philos 1999: Evaluating the validity of evaluation research by means of meta-analysis. TØI-rapport 430

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger