Du er her

  • > Trafikkpotensial for Bybanen i Bergen

Trafikkpotensial for Bybanen i Bergen

35 prosent av innbyggerne i bybanekorridoren mellom Bergen sentrum og Flesland svarer at etableringen av Bybanen vil gi dem et bedre kollektivtransporttilbud. 27 prosent sier de vil reise mer kollektivt og 18 prosent sier de vil bruke sentrum mer når de har anledning til å bruke Bybanen.

TØI har på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, med Bergensprogrammet som viktig finansieringskilde, gjennomført en førundersøkelse blant innbyggerne i influensområdet til de tre første utbyggingsetappene av Bybanen i Bergen.

Førundersøkelsen skal legge et grunnlag for på senere tidspunkter å kunne si noe mer grunnfestet om de reisemessige effektene av å etablere Bybanen.

Av rapporten framgår det blant annet at 17 prosent av de yrkesaktive i Bergen vil teoretisk kunne benytte Bybanen på hele arbeidsreisen når den er ferdig bygget fram til Flesland.

21 prosent av de yrkesaktive i Bergen kommune bor mindre enn en kilometer i luftlinje fra bybanestasjonene i Bergen sør (strekningen fra sentrum til Flesland flyplass).

Et mindretall (35 prosent) av innbyggerne i Bergen sør – Bybanekorridoren – gir uttrykk for at etableringen av Bybanen vil gi et bedre kollektivtransporttilbud, at de vil reise mer kollektivt (27 prosent) eller bruke sentrum mer (18 prosent).

Rapport:
Bybanen i Bergen. Førundersøkelse av arbeidspendling og reisevaner. TØI-rapport 1102/2010. Forfattere: Petter Christiansen, Øystein Engebretsen, Arvid Strand
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger