Du er her

  • > Teamorganisering senker sykefraværet

Teamorganisering senker sykefraværet

Organisering av bussjåførene i team er et godt tiltak for kollektivselskapene for å få ned sykefraværet. Det viser en evaluering utført ved Transportøkonomisk institutt. Etter forsøk med slik organisering ble sjåførene mer tilfredse med arbeidsmiljøet og følte større innflytelse over egen arbeidssituasjon.
Sykefraværet og spesielt langtidsfraværet er høyt innenfor transportnæringen. I 2001 tok syv organisasjoner fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden initiativet til et felles prosjekt for å bedre arbeidsmiljøet blant bussjåførene. Nettbuss Drammen og Sporveisbussene/Nexus har vært med i prosjektet hele tiden.

Et sentralt virkemiddel var å organisere bussjåførene i grupper. Det har virket. Sykefraværet gikk med mellom tre og seks prosentpoeng, og sjåførene følte at deres synspunkter i større grad ble tatt hensyn til av ledelsen. Tiltakene har hatt størst effekt i den bedriften hvor førerne før tiltakene var minst tilfreds med sin egen innflytelse.

I Nettbuss Drammen ble gruppeorganisering innført for alle sjåførene. Disse ble delt inn grupper med 10-12 førere i hver. En av førerne ble valgt til leder og fikk ekstra betalt for denne oppgaven. Gruppene var lukket, det vil si at ingen kunne bytte gruppe uten at det var ledig plass i en annen gruppe.

I Sporveisbussene/Nexus AS (SB) ble gruppeorganisering innført i deler av avdeling Alnabru. To grupper ble etablert, en lukket og en åpen. Begge gruppene besto av rundt 70 førere, med hver sin administrative leder uten føreroppgaver.

Opplevelsen av å ha en fast gruppe kolleger øker førernes kollegiale trivsel. En organisering hvor en av førerne selv har lederansvaret har like gode resultater som grupper hvor det innføres et nytt administrativt lederledd, viser undersøkelsen.
Schøyen Bilcentraler AS (SBC) var også med i forsøket, men mer avgrenset på grunn av tap av anbud i løpet av studien.


Kilde: Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen - evaluering av forsøk med team. TØI report 908/2007. Av Frode Longva, Oddgeir Osland og Trine Hagen,
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger