Du er her

  • > Svekket kunnskapsgrunnlag gir fare for feilinvesteringer

Høringsuttalelse til revidert langtidsplan for forskning

Svekket kunnskapsgrunnlag gir fare for feilinvesteringer

Et tidligere solid beslutningsgrunnlag for investeringer i samferdselssektoren kan bli alvorlig svekket, med feilinvesteringer som resultat, hvis ikke myndighetene tar nye grep og satser på forskning og utvikling av ny kunnskap.

- Neste langtidsplan for forskning  må sikre en nødvendig kunnskapsoppbygging innen samferdselsfeltet, mener adm. dir. Bjørne Grimsrud ved TØI. 

Dette er et hovedbudskap i høringsuttalelsen TØI har oversendt Kunnskapsdepartementet som innspill til regjeringens arbeid med revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

- Det er et paradoks at samtidig som det offentlige bruker betydelige og økende summer på samferdsel, står det faglige grunnlaget for beslutningene i fare for å erodere hvis ikke forskningen og utviklingen av metoder og verktøy blir vedlikeholdt, sier adm. dir.  Bjørne Grimsrud ved TØI. 

Han mener Samferdselsdepartementet og Forskningsrådet kan bidra til å snu denne utviklingen gjennom å etablere langsiktig finansiering knyttet til de nasjonale fellesoppgavene innenfor samferdsel. Dette er utdypet i høringsuttalelsen. Med fellesoppgaver mener han blant annet modeller og andre typer verktøy og data som er en forutsetning for å fatte gode beslutninger. 

I den neste langtidsplanen for forskning bør det  derfor være et mål at det skal videreutvikles et kunnskapsgrunnlag for investeringer, innovasjoner og effektiv utnyttelse av transportinfrastrukturen basert på en bærekraftig bruk av ressursene. 

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal revideres. TØI  har levert høringssvar.  

- Uten slik kunnskap kan Norge få en manglende evne til å håndtere den raske teknologiske utviklingen i samferdselssektoren på en fornuftig måte. Den teknologiske utviklingen er på god vei, men den tilsvarende utviklingen knyttet til transportmodeller, styringssystemer og institusjonelle endringer ligger langt etter, sier Grimsrud. 

Les hele TØIs høringssvar her. 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger