Du er her

  • > Superbuss og stamlinjer anbefales for Trondheim

Superbuss og stamlinjer anbefales for Trondheim

Superbuss i byen, og stamlinjer med ekspressbuss og jernbane i regionen, anbefales som hovedgrep for videre utvikling av det kollektive transportsystemet i Trondheimsregionen.

Skisse over anbefalte nye bussruter i Trondheim (fra rapporten). Se større bilde her.
TØI har deltatt i Sør-Trøndelags arbeid med et nytt program for miljøvennlig og effektiv kollektivtrafikk i Trondheimsregionen frem mot 2020. Som en del av dette har vi utarbeidet et forslag til overordnet driftskonsept for regionens kollektivtrafikk som skal styrke kollektivtrafikkens markedsandel ved å gjøre det enklere for alle å reise kollektivt i regionen. Konseptet innebærer at det utvikles et linjenett med noen få forsterkede stamlinjer med høy frekvens.

I regionen består stamlinjenettet av en kombinasjon av jernbanens tilbud på Trønderbanen og to ekspressbusslinjer. Stamlinjene kjøres med stive rutetider i regionen og høy frekvens i byen, slik at hovedtyngden av reisemarkedet blir dekket.

Forslaget om Superbusslinjer i Trondheim forutsetter at dagens ustabile fremkommelighet blir kraftig forbedret gjennom bussprioritering og etablering av høystandard traseer gjennom byens sentrale deler.

Samordnet med stamlinjene legges det opp til lokal betjening med taktede rutetider, det vil si at alle rutene samles på samme tidpunkt på samme sted, noe som gjør det lettere å foreta omstigning fra en bussrute til en annen. Dette skaper flest mulig reisemuligheter også i områder der det ikke er stort nok trafikkgrunnlag til å ha høyfrekvent linjetrafikk. I tillegg dekkes behovet for helt lokal betjening ved hjelp av lavfrekvente, lokale linjer og bestillings-trafikk.

På sikt bør denne siste trafikken også dekke behovet for offentlig betalt transport på tvers av dagens sektorgrenser.

Rapport: Forslag til overordnet driftskonsept for kollektivtrafikken i Trondheimsregionen. TØI rapport 965/2008. Av Gustav Nielsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger