Du er her

  • > Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite besøkte TØI

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite besøkte TØI

Forskerne ved TØI ga politikerne klare råd om hvordan forme fremtidens transportløsninger i tråd med vedtatte klimamål.

Denne uken var Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite på besøk hos TØI for å få innsikt i hvordan planlegge for fremtidens mobilitets- og transportsystemer. God dialog og spennende meningsutveksling preget dagen.

Medlemmene fikk presentert en meny med viktig og relevant forskning innenfor TØIs brede fagfelt. Forskningsleder Askill Harkjerr Halse pekte på viktigheten av å bruke samfunnsøkonomiske analyser som beslutningsgrunnlag når store samferdselsprosjekter skal vedtas og dersom NTP skal stå relevant.

- Lønnsomheten i NTP har blitt dårligere over tid og lite tyder på at lønnsomhet styrer prioriteringen mellom prosjekter, mente han.

Les mer om Concept-rapporten Endringer i beregningsforutsetninger og betydning for samfunnsøkonomisk lønnsomhet i samferdsels-prosjekter her 

Vi har dårlig tid skal vi nå klimamålene våre

Forskningsleder Erik Figenbaum realitetsorienterte komiteen på at tempo i elektrifiseringen av tungtransporten må økes raskt, og at ladeinfrastrukturen må bli mer oversiktlig og brukervennlig.

- Dere har dårlig tid hvis dere skal nå klimamålene dere har vedtatt og tiden er knapp, understreket Figenbaum.

Rapport: Lademarkedet – Komplekst og dysfunksjonelt eller fremtidsrettet? Hvordan fungerer det egentlig?

Ny teknologi og nye mobilitetsløsninger gir vinnere og tapere

Jørgen Aarhaug, forsker ved Marked og styring, orienterte om ny teknologi og nye mobilitetsutfordringer.

- Ny teknologi gjør at hvordan vi vil bevege oss rundt i framtida er mer bestemt av hvilke valg vi tar politisk enn det som har vært tilfellet noen gang tidligere, forklarte han.

Han anbefalte politikerne å vurdere hvilke virkemidler til hvilke mål og pekte på viktigheten av å regulere på riktig nivå.

- Og bidra til datadeling! Dataene finnes, men vi må få tilgang på dem, oppsummerte Aarhaug.

Nye mobilitetsløsninger gir også nye vinnere og tapere. Forskningsleder Tanu Priya Uteng forklarte hvor viktig det er å se på demografien og at store deler av befolkningen lett ekskluderes av ny teknologi. Hun advarte mot å rette mobilitetsløsninger eksklusivt inn mot grupper som er teknologikyndige, men være klar over den store andelen eldre, for eksempel.

2022 - et vendepunkt eller naturlig variasjon?

2022 blir et år md flere drepte og hardt skadde i trafikken. Norge har vært verdensmester i trafikksikkerhet i mange år. Forskningsleder for Sikkerhet og resiliens Tor-Olav Nævestad drøftet hvorvidt tallene i 2022 blir et vendepunkt eller om det er en naturlig variasjon i ulykkestallene.

- Det er ingen naturgitte årsaker til at Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet, men mangeårig satsning på forskning gjennom for eksempel Trafikksikkerhetshåndboken, mente han.

Trafikksikkerhetshåndboken oppsummerer kontinuerlig trafikksikkerhetstiltak i Norge

Lag en NTP der det planlegges for å nå politiske mål

TØIs administrerende direktør Bjørne Grimsrud viste til hvordan organiseringen av sektoren og NTP-arbeidet står i veien for god, klimavennlig og lønnsom planlegging.

- Klarer vi å få til en klima-innrettet og realistisk NTP som fungerer som et godt styringsverktøy? Ja, hvis vi rydder i roller og strukturer, skiller forretning fra forvaltning, fremskaffer objektiv kunnskap og modellverktøy, lager en NTP der det planlegges for å nå politiske mål, ser ulike tiltak i sammenheng og ser på hele klimafotavtrykket, mente Grimsrud.

Komiteleder Erling Sande rundet av dagen og takket for gode presentasjoner og muligheten for å stille forskerne spørsmål.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger