Du er her

  • > Store investeringsbehov i kollektivtrafikken

Store investeringsbehov i kollektivtrafikken

Det er behov for 7-8 milliarder kroner i årlige investeringer i kollektivtrafikken i de ni største byområdene i Norge. Dette viser en gjennomgang av foreliggende planer og utredninger.

Gjennomgangen er gjort av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra sekretariatet for Nasjonal transportplan. Hensikten er å få en oversikt over hvilke ressurser som trengs om kollektivtransporten i framtida skal dekke en større andel av transportetterspørselen slik som myndighetene ønsker.

Rapporten tar for seg konseptvalgutredninger og overordnete planer for byområdene Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Jæren (Stavanger/Sandnes), Kristiansand, Tromsø, Grenland og Nedre Glomma og Drammen (Buskerudbyen).

Det vil bli en utfordring å finansiere infrastruktur, materiell og drift for å kunne utvikle et kollektivtilbud som tar mye av etterspørselsveksten og som derved kan bidra til å avlaste vegsystemet i byområdene. De ulike konseptvalgutredningene (KVU) viser likevel at konseptene med satsning på kollektivtransport kommer best ut i analysene.

I flere av byområdene inngår bybane og/eller høystandard bussløsning i de konseptene som er utredet.
Alle byområdene har inngått avtaler innenfor programmet ”Framtidens byer”. De er også tildelt midler fra staten gjennom Samferdselsdepartementets belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk.

Rapport:
Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder. TØI rapport 1169/2011. Forfattere: Jan Usterud Hanssen, Jørgen Aarhaug og Nils Fearnley.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger