Du er her

  • > Stor variasjon i kollektivandelen til norske lufthavner

Stor variasjon i kollektivandelen til norske lufthavner

Kollektivandelen til de fire største lufthavnene i Norge varierer mellom 12 prosent (Stavanger) og 61 prosent (Oslo) viser en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt. 

Ved Trondheim lufthavn er kollektivandelen  45 prosent.

Ved Oslo Lufthavn Gardermoen lå kollektivandelen i 2011 på 61 prosent. Flytoget har en markedsandel på 33 prosent, mens buss står for 21 prosent og ordinært tog utgjør resten. Kollektivandelen har vært høyere (65 prosent i 2009), men vedlikeholdsarbeider på jernbanen der busser settes opp for tog har dratt ned andelen de siste par årene. Ved Bergen lufthavn er kollektivandelen 25 prosent, ved Trondheim lufthavn 45 prosent, og ved Stavanger lufthavn 12 prosent. Ved alle lufthavnene jobbes det aktivt med å få opp kollektivandelen.

70 prosent i 2020
Ved Oslo lufthavn er målsettingen i 2020 en kollektivandel på 70 prosent. Ved Bergen lufthavn er målsettingen 40 prosent, i Trondheim 60 prosent – og ved Stavanger lufthavn 30 prosent. TØI-rapporten «Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn» beskriver en rekke tiltak for å nå disse målene.

Tilgjengelighet og pris
Om lag halvparten av de som i dag bruker bil eller drosje til lufthavnene, svarer i undersøkelsen at om det var mer lettvint å komme seg til flybuss/tog - eller at de hadde sluppet å bytte transportmiddel, så ville de i større grad brukt kollektivtilbudet. Tilgjengelighet er altså et stikkord, ifølge rapporten.

Det pekes også på betydningen av reisetid og muligheten for å kjøpe rabatterte billetter med tog/buss sammen med flybilletten. Økte parkeringsavgifter synes relativt sett å ha mindre effekt, men tilgangen på parkeringsplasser er i mange tilfeller en sterkt medvirkende faktor bak valget om å bruke privatbil. Undersøkelsen peker også på at det er mange som blir kjørt til lufthavnen, såkalt «kiss and fly», reiser som genererer «dobbel» trafikk.
Rapporten peker på at
en kombinasjon av tilbudsforbedringer for kollektivtransporten og restriktive tiltak rettet mot bilbruk vil gi størst effekt på transportmiddelfordelingen.

Bybane og ekspressbusser
I Bergen, der buss i dag er den dominerende aktøren på kollektivsiden, vil den nye bybaneforbindelsen (fra 2016), kunne øke kollektivandelene betraktelig. Nær halvparten av de brukerne av lufthavnen som er med i undersøkelsen, sier at de da er ganske sikre eller helt sikre på at de kommer til å benytte seg av dette tilbudet.

I Stavanger foreslår rapporten å øke antallet ekspressbussruter til lufthavnen; blant annet fra Forus, Sandnes og Sola. I dag er det bare direktebuss fra Stavanger og Jæren. En framtidig bybanetilknytning vil også kunne bety en vesentlig høyere kollektivandel.

I Trondheim pekes det på betydningen av et bedre tog- og busstilbud. Potensialet er størst nord for Trondheim, men bedre togtilbud samt ekspressbusser fra Trondheim til Værnes vil kunne ta mye av den trafikken som i dag går med drosje. Ved Trondheim lufthavn er det også behov for flere oppstillingsplasser for flybuss.

TØI-undersøkelsen er finansiert av Avinor, Transnova og Akershus fylkeskommune.

Rapporter:

Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn.  Oppsummering av Avinors tilbringerundersøkelse. TØI rapport 1241/2012. Av Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Tom Erik Julsrud, Harald Thune-Larsen

Et kollektivt løft for Flesland.  Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI rapport 1221/2012 Av Tom Erik Julsrud Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Liva Vågane

Et kollektivt løft for Værnes.  Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI rapport 1222/2012 Jon Martin Denstadli Frode Longva Liva Vågane Harald Thune-Larsen

Et kollektivt løft for Sola.  Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI rapport 1223/2012 Liva Vågane Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen.  Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI rapport 1224/2012 Jon Martin Denstadli Frode Longva Liva Vågane Harald Thune-Larsen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger