Du er her

  • > Statsbudsjettet: Samferdsels-forskningen nedprioriteres

Statsbudsjettet: Samferdsels-forskningen nedprioriteres

Samferdselssektoren er en av vinnerne i årets statsbudsjett. Dette gjenspeiler at sektoren står overfor store viktige utfordringer. Til tross for dette velger regjeringen å kutte midlene til forskning på området.

Instituttsjef ved TØI Lasse Fridstrøm sier kuttet i samferdselsforskningen er særlig vanskelig å forstå siden sektoren står overfor store utfordringer i klimasammenheng.

Posten ”Samferdselsforskning” reduseres med 42 mill kroner, fra 192,6 mill kroner i 2010 til 150,8 mill kroner i 2011, en reduksjon på hele 22 prosent. Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv reduseres med 1,5 mill til 17,1 mill kroner.

Dette står i sterk motstrid til teksten i Samferdselsdepartementets budsjettdokument, hvor det heter (under Post 50, s 30) at ”Transportpolitikken preges av komplekse sammenhenger og vanskelige avveininger mellom goder og ulemper. Beslutninger bør i størst mulig grad baseres på forskningsbasert kunnskapsgrunnlag”.

Instituttsjef ved TØI Lasse Fridstrøm sier kuttet i samferdselsforskningen er særlig vanskelig å forstå siden sektoren står overfor store utfordringer i klimasammenheng, et område hvor man snarere trenger å øke forskningsinnsatsen enn å bygge den ned. Sektoren er også er en av budsjettvinnerne.

I departementets pressemelding heter det at ”Satsinga på veg og bane er på eit historisk høgt nivå. Forslaget for 2011 er på 29,4 milliardar kroner. Det er ein vekst på 2,8 milliardar kroner eller 10,6 prosent samanlikna med saldert budsjett for 2010”
.
– Når man øker budsjettet med vel 10 prosent totalt er det uforståelig at man føler behov for å kutte midlene til samferdselsforskning med over 20 prosent, sier Fridstrøm. Disse midlene utgjør jo allerede i utgangspunktet en mikroskopisk del av ressursbruken, men er viktig for å utvikle et kunnskapsgrunnlag som kan sikre at samferdselsmidlene for øvrig prioriteres på en rasjonell og målrettet måte.

Det er positivt at innenfor rammen planlegger å videreføre den tverrsektorielle sikkerhetsforskningen som har vært utført i RISIT-programmet i et nytt program, TRANSIKK. Tilskuddet til Transnova-prosjekter (tilskudd til miljøvennlig transport) økes  med 22 mill kroner. Men dette oppveier ikke på langt nær de øvrige kuttene.

Leder av Norges forskningsråd Arvid Hallén uttaler i en pressemelding at han særlig er skuffet over bevilgningene til energi- og klimaforskningen.

– Selv i et ellers svakt budsjett burde det vært en selvfølge å opprettholde det bevilgningsnivået som klimaforliket sikret til energi- og klimaforskning, og i tillegg følge opp det viktige strategiarbeidet i Klima21. Hallén peker på at det kuttes i klimaforlikets midler til transportforskning.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger