Du er her

  • > Statsbudsejttet 2012: Permanent glipp i kunnskapsoppbygging innen samferdsel

Statsbudsejttet 2012: Permanent glipp i kunnskapsoppbygging innen samferdsel

Instituttsjef ved TØI Lasse Fridstrøm sier bevilgningene til samferdselsforskning er blitt utsatt for en ’permanent glipp’. Dette er særlig vanskelig å forstå fordi kunnskapsbehovet er større enn på lenge.

Instituttsjef ved TØI Lasse Fridstrøm sier bevilgningene til samferdselsforskning er blitt utsatt for en ’permanent glipp’. Dette er særlig vanskelig å forstå fordi kunnskapsbehovet er større enn på lenge.

I fjorårets framlegg til statsbudsjett ble posten ”Samferdselsforskning” av uforståelige grunner redusert med 22 prosent, fra 192,6 mill kroner i 2010 til 150,8 mill kroner i 2011. I budsjettforslaget for neste år gjøres denne glippen permanent, ved at posten holdes på omtrent samme reelle nivå, med 155,5 mill kroner i 2012.

- Den svake vekt regjeringen legger på kunnskapsoppbygging på samferdselsområdet, er vanskelig å forstå i lys av de siste par års erfaringer, sier Lasse fridstrøm, instituttsjef ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

- De stadig mer akutte luftforurensingsproblemene en har opplevd i byene, har sammenheng med at en, da en innførte avgiftslettelser for biler med lave CO2-utslipp, ikke var klar over virkningen i form av helsefarlig NO2-utslipp. Kunnskapsoppbyggingen på dette feltet er nå i sin spede begynnelse og må utvides gjennom grundig forskning på området.

- Oppdatert kunnskap er avgjørende for utformingen av en helhetlig og effektiv transport- og miljøpolitikk, sier Fridstrøm.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger