Du er her

  • > Sentrum i Oslo og Bergen svekkes

Sentrum i Oslo og Bergen svekkes

Næringsutviklingen i sentrum av Oslo og Bergen taper i forhold til mindre sentrale deler av byene. Varetransporten i sentrum reduseres tilsvarende. Dette viser en analyse utført ved Transportøkonomisk institutt. Veksten i antall arbeidsplasser skjer utenfor sentrumsområdene.

Undersøkelsen har studert endringer i næringsstrukturen i Oslo, Bergen og Trondheim i perioden 2002 til 2007.

- Etterspørselen etter varetransport henger nøye sammen med sysselsettingen i ulike bransjer. Ut fra dette har vi beregnet at varetransporten i sentrumsområdene har gått ned i alle de tre byene fra 2002 og fram til i dag. Samtidig har det vært en økning i sysselsettingen og varetransporten i byene totalt sett. Det har med andre ord vært en utvikling i favør av tjenestenæringene samtidig som antallet sysselsatte i sentrumsområdene har gått ned, sier forsker Viggo Jean-Hansen som har utført analysene.

I byene totalt sett har det vært vekst. Bergen by som helhet hadde en årlig vekst i antallet sysselsatte på 1,5 prosent i perioden. Bergen sentrum hadde derimot en årlig nedgang på 3,6 prosent i sysselsettingen.

- Vi finner en liknende utvikling for Oslo. Mens Oslo som helhet hadde en vekst i sysselsettingen på 0,8 prosent pr år, hadde sentrum en nedgang på 1,7 prosent, sier Jean-Hansen. Han presiserer at perioden de har undersøkt først var preget av en kunjunkturnedgang i 2003, deretter var det vekst. Gjennomsnittstallene dekker over dette.

- Men utviklingen i varetransporten i Oslo sentrum har vært monotont nedadgående i hele perioden. I Bergen sentrum stabiliserte varetransporten seg da konjunkturnedgangen snudde, og i Trondheim var det i siste delen av perioden en vekst også i sentrum. Men i alle de tre sentrumsområdene er varetransporten i dag (2007) fremdeles noe lavere enn i 2002, sier Jean-Hansen.

Data fra Statistisk sentralbyrå om endringer i antallet ansatte etter arbeidssted er brukt som grunnlag for analysene, sammen med de ulike næringenes etterspørsel etter godstransport.

Analysene er utført på oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Referanse:
Viggo Jean-Hansen: Utvikling i næringsstruktur og godstransport i byene Oslo, Bergen og Trondheim, TØI rapport 900/2007

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger