Du er her

  • > Samarbeid om parkering anbefales

Samarbeid om parkering anbefales

Kommunene i Follo har et stort potensial for å benytte parkeringspolitikken mer bevisst for å redusere bilbruk og styrke sentrumsområdene. Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i byområdene skal begrenses.

Parkering  beslaglegger mye areal og medfører lokale ulemper for trivsel og miljø. Illustrasjonsbilde fra Ås sentrum. Foto: Jan Usterud Hanssen
 

De syv kommunene i Follo (Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås) ønsker å arbeide parallelt med sine kommuneplaner og bli mer samstemte om regionale tema. Kommunene vil utrede tiltak som kan styrke sentrums rolle.

En rapport fra TØI peker på at parkering er et viktig virkemiddel i en slik sammenheng. Selv om bilene bidrar til å gjøre sentrum tilgjengelig, er det også klart at de beslaglegger mye av sentrums areal og medfører lokale ulemper for trivsel og miljø.

Rapporten beskriver tiltak som kan styre bruken av de parkeringsplassene som finnes, men anbefaler primært at antallet parkeringsplasser i sentrumsområdene bør begrenses, og at plassene skal reserveres for spesielle behov og korttidsparkering.

Annen parkering bør lokaliseres utenfor sentrum og i felles anlegg. Kommunene bør føre en politikk som på lengre sikt gir kontroll over en større andel av plassene.

Det er nødvendig at kommunene samarbeider for å utforme og praktisere felles strategier og håndhevelsespraksis. Én kommune kan ikke alene føre en effektiv, restriktiv parkeringspolitikk fordi det kan flytte detaljhandelsomsetning og framtidig arbeidsplasslokalisering til en annen kommune. Derfor er det nødvendig at de syv kommunene i Follo samarbeider om parkeringspolitikken.

Rapport:
Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo. TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger