Du er her

  • > Presisering om TØI og Oslofjordkryssing

Presisering om TØI og Oslofjordkryssing

I flere medieoppslag hevdes det at TØI har utarbeidet en rapport som konkluderer med hvilket alternativ for kryssing av Oslofjorden som vil ha størst nytte. Dette er ikke riktig.

Medieoppslagene stammer fra et pågående arbeid TØI gjør for NHO. Prosjektet omhandler effekter av samferdselsinvesteringer for næringslivet, men det er verken ferdigstilt noen rapport eller gjort analyser som konkluderer med hvilket alternativ som er best for kryssing av Oslofjorden. I et kapittelutkast beskrives kjente konsepter for kryssing av fjorden. Det er disse tidligere vurderingene som er blitt slått opp som nye utredninger og vurderinger fra TØI.

Når rapporten er ferdig vil den blant annet inneholde beskrivelser av ulike infrastrukturprosjekter på ulike stadier, samt en gjennomgang av et utvalg gjennomførte og evaluerte prosjekter. Der hvor endelig trasé og konseptvalg ikke er tatt beskrives alternativene ut i fra publiserte dokumenter fra KVU-arbeidet med de aktuelle strekningene.

Analysene som skal gjøres i dette prosjektet har til hensikt å peke frem mot hvordan ulike framtidige prosjekter forventes å påvirke næringslivet i hovedsak gjennom tilgang på arbeidskraft. Det skal ikke gjøre vurderinger av konsept på enkeltprosjekter. Valg av konsept på slike store infrastrukturutbygginger krever helt andre analyser, hvor kostnader og flere nytteelementer trekkes inn.

For detaljer om Oslofjordkryssingen henvises det til prosjektets nettsider:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger