Du er her

  • > Parkeringsregulering viktig for å begrense bilbruk i byer og tettsteder

Parkeringsregulering viktig for å begrense bilbruk i byer og tettsteder

Politisk forankring, oppdatert kunnskap og tydelig kommunikasjon med berørte parter viktig for å lykkes med en helhetlig parkeringspolitikk i kommunene.

Regulering av parkering og en helhetlig parkeringspolitikk er for mange kommuner en vanskelig nøtt å knekke. Det kan være krevende å få til en konstruktiv dialog mellom politikere, innbyggere og næringslivet om parkeringsvirkemidler. Parkering er et svært viktig virkemiddel for å regulere bilbruk i byer og tettsteder, og bestemmelser og retningslinjer om parkering skal inngå i kommuneplanens arealdel. Likevel har få kommuner utarbeidet en helhetlig parkeringspolitikk der ulike parkeringsvirkemidler drøftes i forhold til overordnede samfunnsmål, mål for by- og tettstedsutvikling, med klar prioritering av arealbruk og ulike trafikantgrupper eller brukergrupper som trenger tilgjengelighet med bil.

I tiltakskatalog for transport og miljø ligger det to reviderte tiltak om parkering. Det første tiltaket er en anbefaling om hvordan kommunene kan utforme en helhetlig parkeringspolitikk. Med utgangspunkt i et parkeringsprosjekt nylig gjennomført i Viken fylkeskommune, praktisk arbeid over tid og forskning på feltet har man laget en trinnvis løsning for en helhetlig parkeringspolitikk. Hvert trinn bygger på det neste.

  1. Definere klare mål og forankre disse hos politisk ledelse
  2. Kartlegge og innhente oppdatert kunnskap om dagens situasjon
  3. Utvikle strategier og tiltak i samarbeid med alle berørte parter
  4. God kommunikasjon med alle berørte parter før tiltak iverksette

Oppfølging av ulovlige etablerte parkeringsplasser

Et annet tiltak beskriver hvordan kommuner kan gå frem for å fjerne ulovlige parkeringsplasser. Tilgjengelighet til bilparkering er en sentral faktor som påvirker reisemiddelfordeling og trafikkbildet. Ulovlig etablerte parkeringsplasser kan undergrave parkering som virkemiddel i areal- og transportpolitikken. Kommuner og andre vegeiere har flere muligheter for å følge opp og fjerne ulovlige offentlig tilgjengelige private parkeringsplasser.

Tiltakskatalog for transport og miljø oppsummerer kunnskap om effekter av miljøtiltak innen transportområdet, hovedsakelig i byer og tettsteder. Nettstedet er ideelt for deg med lite tid og som samtidig ønsker å være faglig oppdatert.

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger