Du er her

  • > Organisering av drosjetilbudet i Grenland

Organisering av drosjetilbudet i Grenland

Grenland har i dag tre drosjesentraler. Sammen med turbilnæringen legger dette til rette for konkurranse på flere delmarkeder. Det er usikkert om en ekstra drosjesentral vil styrke konkurransen vesentlig.

Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt som har vurdert dagens drosjeløyvesituasjon og behov for drosjer i Grenland.

Yrkestransportforskriften krever at løyvehaveren skal ha drosjeyrket som hovederverv. På den andre siden må det sikres at det er et tilstrekkelig antall drosjeløyver for å dekke publikums behov. Hovedkonklusjonen er at det, gitt dagens inntjening per løyve og systemet med behovsprøving, ikke er rom for store nytildelinger av løyver.

Dagens tre drosjesentraler er Skien Taxi BA, Grenland Taxi og Bamble Taxi. På kontraktsmarkedene, for eksempel pasienttransport og skoleskyss, er det også grenseflater i konkurransen mellom drosjenæringen og turbilnæringen.

I Grenland har det vært flere tilfeller hvor konkurransen om kjøring på kontrakt har vært mellom en eller flere drosjesentraler og en turbiloperatør. I dag er det turbiloperatører som kjører på kontrakter som også kunne vært kjørt på drosjeløyver.

Rapporten konkluderer med at antallet drosjesentraler og aktører innen turbilmarkedet er tilstrekkelig for å oppnå konkurranse både innen markedet for enkeltreiser og innen kontraktsmarkedet. Det er usikkert i hvilken grad en ekstra drosjesentral vil bidra til å styrke konkurransen.

Rapporten anbefaler bruk av en beregningsmodell for fastsetting av framtidig antall drosjeløyver som en støtte til fylkeskommunens beregning av løyvetall og behovsprøving.  Det er også behov for mer systematisk statistikk og felles retningslinjer for drift av drosjeløyver og drosjesentraler i området.

Rapport:
Drosjer i Grenland – marked, løyver og sentraler TØI rapport 1144/2011. Forfattere: Jørgen Aarhaug og Kåre H Skollerud

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger