Du er her

  • > Økte kostnader til regionale flyruter

Økte kostnader til regionale flyruter

Statens kostnader til regionale flyruter har økt. Det er liten grad av konkurranse om anbudene. Hovedgrunnen er at det kun er Widerøe som kan kombinere fly med 30 seter og trykkabin på korte rullebaner.

Dette viser en rapport fra TØI som har evaluert anbudsordningen for regionale flyruter. Der hvor rullebanene er lengre, har det vært konkurranse, og andre flyselskap er kommet inn. Et aktuelt tiltak for å øke konkurransen er å bygge lengre rullebaner der hvor dette er mulig.

Videre bør en vurdere bruk av mindre fly og mer direkte ruteføring der dette passer.

I områder der andre enn Widerøe likevel ikke kan komme inn, anbefales det å åpne for å kombinere større ruteområder for å utnytte stordriftsfordeler.

Av hensyn til konkurransen bør en videre være forsiktig med krav om spesifikke navigasjonssystem og deltakelse i globale billettdistribusjonssystem.

I rapporten foreslås det også å gå over fra maksimaltakster til et system med maksimale gjennomsnittstakster for å stimulere til økt trafikk.

Bedret vegnett og kommersielle flytilbud har over tid endret vilkårene for
statsstøtte. Det anbefales derfor å vurdere transportbehovet nærmere og å
utvikle klare kriterier for statsstøtte.

Rapport:
Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter. TØI-rapport 1116/2010. Forfatter(e): Jon Inge Lian, Harald Thune-Larsen og Lars Draagen
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger