Du er her

  • > Økt sykkelbruk gir helsegevinster

Økt sykkelbruk gir helsegevinster

Økningen i sykkelbruk i Sandefjord og Larvik fra 2006 til 2010 har gitt en helsegevinst beregnet til over 100 millioner kroner for hver av byene. I mindre byer som Notodden og Mandal er helsegevinsten av økt sykkelbruk i samme periode beregnet til mellom 30 og 40 millioner kroner.

Verdsettingen som TØI har utført er her basert på en tidligere kartlegging av endret sykkelbruk i sykkelbyene Kongsberg, Sandefjord, Notodden, Grimstad, Mandal, sammen med kontrollbyen Larvik. Kartlegging viste en økning i antall personkilometer med sykkel pr innbygger fra 2006 til 2010 som varierte fra ca 70 prosent til over 300 prosent. Det er forventet nedgang i alvorlig sjukdom og kortvarig sykefravær som følge av økt sykling.

Vel 60 % av helsegevinsten er forventet å være utgiftsreduksjon i helsevesenet og trygdesystemet i forbindelse med behandling av alvorlige sykdommer og reduserte utgifter til korttidssykefravær. Dette er reduksjon i det som er kalt ”realøkonomiske kostnader”, mens ca 40 prosent av gevinsten er en verdsetting av økningen i velvære som syklistene får på grunn av den reduserte sjukdomsrisikoen.

Rapport:
Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar. TØI-rapport 1112/2010. Forfatter: Knut Veisten
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger