Du er her

  • > Nytt verktøy for en mer effektiv knutepunktutvikling

Nytt verktøy for en mer effektiv knutepunktutvikling

Et nytt analyseverktøy skal bidra til at aktører involvert i knutepunktutvikling tar hensyn til både omgivelser og mobilitetsbehov.  

Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En strategi for å få til dette er å konsentrere boliger og arbeidsplasser nær sentrale knutepunkter for kollektivtransport. Det bidrar til flere kollektivreiser, mindre bilkjøring, og gjør det mulig å samle flere service- og tjenestetilbud, funksjoner og målpunkter på steder der flere kan dra nytte av dem. Redusert bilbruk og behov for transport bidrar også til mindre luft- og støyforurensning, lavere klimagassutslipp og bedre fremkommelighet for gående, syklende og kollektiv-trafikanter.

Nytt analyseverktøy for knutepunktutvikling

Et knutepunkt skal binde ulike deler av kollektivsystemet sammen, men det skal også kobles til de øvrige omgivelsene og gjøre det attraktivt å bo og arbeide nært knutepunktet. Et nytt analyseverktøy utviklet av Plan- og bygningsetaten i Oslo skal bidra til at aktører involvert i knutepunktutvikling tar hensyn til både omgivelser og mobilitetsbehov. Verktøyet er utviklet med tanke på sentrale knutepunkter i byer og tettsteder der det foregår bytte mellom ulike transportformer, og hvor utviklingen av knutepunktet må ivareta flere behov:

  • Behov for mobilitet: forflytning av varer og mennesker i et transportsystem
  • Behov for byformer og byfunksjoner som til sammen utgjør bymessighet: bymessighet i en by eller et tettsted gir grunnlag for et godt liv for byens innbyggere, næringsliv og besøkende

Ved å se på hele knutepunktet ut fra et felles sett med kvalitetsfaktorer knyttet til byform, byfunksjon og mobilitet får mobilitets- og arealaktører identifisert knutepunktets gode og manglende kvaliteter. Resultatet av vurderingene gir et godt utgangspunkt for aktørene til å drøfte og enes om knutepunktets utviklingsbehov. I tillegg gir verktøyet mulighet for å vurdere både mobilitetsfremmende og bymessige tiltak enkeltvis og opp mot hverandre.

Analyseverktøyet kan benyttes før, i løpet av og etter en planprosess

Bruk av analyseverktøyet er et supplement til ordinær planprosess, og kan tas i bruk både før, i løpet av og etter en planprosess. Analyseverktøyet kan for eksempel brukes for å:

  • Vurdere knutepunktets gjeldende kvaliteter
  • Vurdere hvordan nye fysiske tiltak eller planer vil påvirke ulike kvaliteter i knutepunktet
  • Få et kunnskapsgrunnlag for mer omfattende planlegging og prosjektering
  • Gi føringer i planprosesser og byggesaker

Verktøyet er best egnet til å gjøre vurderinger og sammenligning av alternativer for ett bestemt knutepunkt. Etter å ha gjort en felles vurdering av dagens situasjon kan analysen gjennomføres på nytt med utgangspunkt i for eksempel enkelttiltak eller planalternativer for å se hvordan ulike kvaliteter påvirkes.

Les mer om analyseverktøyet her

Du kan også finne flere artikler om knutepunktutvikling på Tiltakskatalog for transport og miljø

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger