Du er her

  • > Nytt verktøy for en mer effektiv knutepunktutvikling

Nytt verktøy for en mer effektiv knutepunktutvikling

Et nytt analyseverktøy skal bidra til at aktører involvert i knutepunktutvikling tar hensyn til både omgivelser og mobilitetsbehov.  

Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En strategi for å få til dette er å konsentrere boliger og arbeidsplasser nær sentrale knutepunkter for kollektivtransport. Det bidrar til flere kollektivreiser, mindre bilkjøring, og gjør det mulig å samle flere service- og tjenestetilbud, funksjoner og målpunkter på steder der flere kan dra nytte av dem. Redusert bilbruk og behov for transport bidrar også til mindre luft- og støyforurensning, lavere klimagassutslipp og bedre fremkommelighet for gående, syklende og kollektiv-trafikanter.

Nytt analyseverktøy for knutepunktutvikling

Et knutepunkt skal binde ulike deler av kollektivsystemet sammen, men det skal også kobles til de øvrige omgivelsene og gjøre det attraktivt å bo og arbeide nært knutepunktet. Et nytt analyseverktøy utviklet av Plan- og bygningsetaten i Oslo skal bidra til at aktører involvert i knutepunktutvikling tar hensyn til både omgivelser og mobilitetsbehov. Verktøyet er utviklet med tanke på sentrale knutepunkter i byer og tettsteder der det foregår bytte mellom ulike transportformer, og hvor utviklingen av knutepunktet må ivareta flere behov:

  • Behov for mobilitet: forflytning av varer og mennesker i et transportsystem
  • Behov for byformer og byfunksjoner som til sammen utgjør bymessighet: bymessighet i en by eller et tettsted gir grunnlag for et godt liv for byens innbyggere, næringsliv og besøkende

Ved å se på hele knutepunktet ut fra et felles sett med kvalitetsfaktorer knyttet til byform, byfunksjon og mobilitet får mobilitets- og arealaktører identifisert knutepunktets gode og manglende kvaliteter. Resultatet av vurderingene gir et godt utgangspunkt for aktørene til å drøfte og enes om knutepunktets utviklingsbehov. I tillegg gir verktøyet mulighet for å vurdere både mobilitetsfremmende og bymessige tiltak enkeltvis og opp mot hverandre.

Analyseverktøyet kan benyttes før, i løpet av og etter en planprosess

Bruk av analyseverktøyet er et supplement til ordinær planprosess, og kan tas i bruk både før, i løpet av og etter en planprosess. Analyseverktøyet kan for eksempel brukes for å:

  • Vurdere knutepunktets gjeldende kvaliteter
  • Vurdere hvordan nye fysiske tiltak eller planer vil påvirke ulike kvaliteter i knutepunktet
  • Få et kunnskapsgrunnlag for mer omfattende planlegging og prosjektering
  • Gi føringer i planprosesser og byggesaker

Verktøyet er best egnet til å gjøre vurderinger og sammenligning av alternativer for ett bestemt knutepunkt. Etter å ha gjort en felles vurdering av dagens situasjon kan analysen gjennomføres på nytt med utgangspunkt i for eksempel enkelttiltak eller planalternativer for å se hvordan ulike kvaliteter påvirkes.

Les mer om analyseverktøyet her

Du kan også finne flere artikler om knutepunktutvikling på Tiltakskatalog for transport og miljø

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger