Du er her

  • > Nytt nettsted om transport, miljø og klima

Nytt nettsted om transport, miljø og klima

Nettstedet Tiltakskatalog.no, Transport, miljø og klima, ble lansert 22. september. Tiltakskatalogen gir oversikt over en rekke miljø- og klimatiltak som kan benyttes for å begrense vegtrafikkens negative virkninger i primært byer og tettsteder.

Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret for Tiltakskatalog.no, men mange ulike fagmiljøer bidrar med tiltaksbeskrivelser. 

Tiltaksbeskrivelsene er basert på forskning, og oppdateres med jevne mellomrom. I tillegg finnes linker til andre miljø- og transportrelaterte informasjonskilder (miljøfakta, lovverk, forskningsinstitusjoner med mer).

Bredt samarbeid

Tiltakskatalog.no er et samarbeid hvor de viktigste forskningsmiljøene på feltet deltar. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Den er utarbeidet med prosjektstøtte fra Statens vegvesen (Etatsprosjekt miljøvennlig bytransport), Transnova og andre finansieringspartnere. Katalogen erstatter Miljøhåndboken og nettstedet Miljøveg.

Ulike typer tiltak

For å håndtere transportens miljøproblemer og klimautslipp trenger man flere ulike typer tiltak eller pakker av tiltak. Det kan blant annet være aktuelt å innføre tiltak som reduserer behovet for transport og dermed selve transportomfanget, og tiltak som påvirker transportmiddelfordelingen slik at personer og gods transporteres på den miljømessig sett beste måten. Videre må transportmidlene bruke best mulig miljøteknologi og trafikken reguleres slik at den foregår på steder hvor den påfører miljø og mennesker minst mulig ulemper. Dersom det ikke er mulig å unngå problemer må det iverksettes avbøtende miljøtiltak og tilpasninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger