Du er her

  • > Nytt lovforslag vil regulere elsparkesykkelmarkedet

Nytt lovforslag vil regulere elsparkesykkelmarkedet

Elsparkesykler kan bli et godt bidrag til effektiv og miljøvennlig bytransport, men da må myndighetene ta et klart ansvar på flere nivåer, framgår det av en kunnskapsoppsummering på tiltak.no.

Dagens uregulerte marked er ikke bærekraftig. I desember 2020 kom et høringsforslag om å endre vegtrafikkloven for å tilpasse seg det voksende elsparkesykkel-markedet. I forslaget åpner man for å kunne regulere fart, førers alder, antall personer på sykkelen, hjelmbruk og hvor sykkelen kan brukes og parkeres.

I en ny artikkel på tiltak.no oppsummeres ulike grep byer og myndigheter kan benytte for å utnytte fordelene elsparkesykler gir, samt håndtere ulemper som ulykker, uvettig bruk, forsøpling og hinder for fri ferdsel. Tiltaksbeskrivelsen vil være til nytte for de som skal komme med uttalelser til høringen.

Elsparkesykler fyller viktige funksjoner

I april 2018 ble elsparkesykler sidestilt med sykler og ble lovlig å bruke for folk i alle aldre, uten hjelm, på gang- og sykkelveier, fortau, gågater, bilveier og i parker – og de kunne parkers overalt på samme måte som sykler. Dette åpnet for fri flyt av elsparkesykler i norske byer.

Sommeren 2019 eksploderte bruken, noe som viser at elsparkesyklene imøtekom et behov i befolkningen. Det er raskt, fleksibelt og gøy, og elsparkesykler er arealeffektive, har ingen lokale utslipp og har potensial til å erstatte bil på korte turer, framgår det av oppsummeringen på tiltak.no.

Elsparkesyklene brukes til såkalte «last-mile» strekninger til og fra holdeplasser, og bidrar til å øke kollektivtransportens rekkevidde og avlaste kollektivtransporten i høytrafikkperioder.

Ulempene er mange og må lovreguleres

Ulempene har vist seg å være betydelige og dreier seg i hovedsak om forsøpling, feilparkering og henslengte sparkesykler, høy ulykkesrisiko og trafikkfarlig adferd. Det uregulerte markedet har ført til rettslige tvister om lovligheten i å utplassere elsparkesykler på kommunal grunn både i Trondheim og Bergen. For å utløse potensialet til å forbedre og effektivisere lokaltransporten, må disse problemene adresseres, og det er hensikten med lovforslaget som er ute til høring.

Lovforslag til høring

Staten ved Statens Vegvesen har lagt ut et forslag til endring av vegtrafikkloven som vil kunne åpne for regulering og håndhevelse av hastighet på fortau, førers alder, antall personer på en sykkel, hjelmbruk, promille og hvor sykkelen kan brukes og parkeres.

Høringsforslaget tar ikke opp kommunenes muligheter for å regulere kommersiell utleie av elsparkesyklene, da dette faller utenfor vegtrafikklovgivningen. Samferdselsdepartementet er i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justisdepartementet om mulige tiltak for å klargjøre kommunenes handlingsrom. Byene ønsker også å ta en lederrolle, og elsparkesykkelselskapene etterspør at det gjør det.

Les hele tiltaksbeskrivelsen på tiltak.no

Forskningsrådet har nylig bevilget penger til prosjektet «MikroReg» om regulering av elsparkesykler. Oslo kommune bymiljøetaten er eier og TØI ved Nils Fearnley er prosjektleder. Flere elsparkesykkelselskaper, byer og andre myndigheter er partnere. MikroReg-prosjektet skal frembringe kunnskapsgrunnlag for informerte beslutninger om regulering av elsparkesykkelmarkedet, blant annet:

  • Kartlegging av årsakssammenhenger
  • Effektberegninger for tiltak som adresserer utfordringer med forsøpling, feilparkering og trafikksikkerhet
  • Analyser av konkurranseflater og komplementaritet mot andre transportmidler- og tjenester
  • Analyser av tilbudssiden med  alt fra globale aktører til lokale oppstartsbedrifter
  • Utforsking og testing av nye typer sensorer og nøyaktig GPS.

Tiltak.no er et nettsted som oppsummerer kunnskap om transport og miljø. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvar og Statens vegvesen og Viken fylkeskommune er sentrale samarbeidspartnere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger