Du er her

  • > Nye forskningsprosjekter til TØI

Nye forskningsprosjekter til TØI

Forskningsrådet tildelte i juni fem store forskningsprosjekter til TØI.

Instituttet har blant annet fått finansiering til å studere endrete reisebehov og transporttilbud etter Covid-19 pandemien, sykkelulykker og forbedret trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommunen, bærekraftige logistikkløsninger og ressursdeling innen boligbygging.

Dette er prosjektene som TØI er tildelt:
 

Reisevalg og kapasitetsutnyttelse etter covid-19

Prosjektet CAPSLOCK (Capacity after lockdown. A transport system for the future) skal studere hvordan virkemidler kan brukes til å fremme effektiv kapasitetsutnyttelse og et bærekraftig transportsystem etter Covid-19. Viktige temaer blir endringer i folks aksept for trengsel på offentlige transportmidler og implikasjoner av dette på folks etterspørsel etter slike transporttjenester.

Prosjektleder på TØI er Fredrik Alexander Gregersen. Partnere er UiO, Jernbanedirektoratet og SVV.

Tilrettelegging for læring og innovasjon i fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid

Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet. Det forklares gjerne med et systematisk forskningsbasert trafikksikkerhetsarbeidet ledet og finansiert av Statens vegvesen. I 2020 medførte regionreformen at en stor del av vegnettet ble fylkeskommunenes ansvar, og med det fikk de også et større ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet. En svekket rolle til Statens vegvesen på dette området, har skapt bekymring. Prosjektet har som mål å legge til rette for læring og innovasjon innen fylkeskommunenes trafikksikkerhetsarbeid med utvikling av nye ideer, praksis, prosesser og prosedyrer etter  regionreformen.

Prosjektleder ved TØI er Tor-Olav Nævestad. Partnere i prosjektet er Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Nordland  fylkeskommune, Menon og NIFU.

Ressursdeling innen boligbygging

Prosjektet RESHARE (Resource sharing in residential buildings: Innovative approaches to shared, circular mobility & space solutions for sustainable consumption) skal studere hvordan forbruk og ressursbruk kan endres ved å satse på delt mobilitet og multifunksjonelle romløsninger i byutvikling og byggeprosjekter. Rammebetingelsene som muliggjør en slik overgang; den institusjonelle og regulatoriske flaskehalsen, skal også studeres. I tillegg kommer politikk og strategier som er relevante for integrert sirkulær økonomi i byområder samt en rekke andre problemstillinger.

Prosjektleder ved TØI er Tanu Priya Uteng og prosjektet er et samarbeid med blant andre NMBU, Finnish Environmental Institute og Erasmus University Rotterdam.

Last Mile Logistics Innovation

Prosjektet LOGIN (Last Mile Logistics Innovation) skal studere hvordan norske kommuner kan støtte utvikling av bærekraftige logistikkløsninger i privat sektor og en oppskalering av disse. Fraktvolumene forventes å vokse med 40 prosent innen 2050. Denne utviklingen er uforenlig med miljømål som CO2-fri bylogistikk i store bysentre innen 2030.

Jardar Andersen ved TØI er prosjektleder. Partnere i prosjektet er Viken fylkeskommune, Bærum/Oslo/Asker/Drammen kommuner, Startuplab, Statens vegvesen, VTI (SE) og Hanken School of Economics (FI).

Registrering av sykkelulykker

Prosjektet ReCyCLIST (REcording CYclist Crashes and Long-term Injury Consequences by new Smart Tools) vil kartlegge sykkelulykker og langtidsskader ved hjelp av nye verktøy. Sykkel, elsykler, elsparkesykler, mm. har fått økt popularitet, men skadetallene er høye. Mange av skadene registreres ikke fordi de aldri blir meldt til politiet. På sykehusene er også registreringen ofte mangelfull. Forskningsprosjektet vil forsøke å endre på dette ved å utvikle nye metoder for innsamling av data, blant annet med stedfesting av hvor ulykkene skjer.

Prosjektleder er Torkel Bjørnskapu. Partnere i prosjektet er Sykehuset i Agder, Oslo skadelegevakt og Statens vegvesen,

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger