Du er her

  • > Nye dieselbiler øker helsekadelige NO2-utslipp

Nye dieselbiler øker helsekadelige NO2-utslipp

Mens partikkelutslippene har minket, øker utslipp av den helseskadelige gassen NO2 fra vegtrafikken.

Årsakene til den negative utviklingen er den økende andelen av dieselkjøretøyer og uønskede bi-effekter av oksiderende katalysatorer og partikkelfiltre som anvendes for å få ned andre utslipp fra dieselbiler.

Utslippsberegninger viser at uten ekstra tiltak vil befolkningen i norske storbyer fortsatt utsettes for helseskadelige forurensningsnivåer - med foreløpig topp omkring 2015. Etter 2015 kan det forventes en svak nedgang i konsentrasjonsnivået.

Det forutsetter imidlertid at utslipp fra nye biler i 2014 oppfyller intensjonene med Euro 6/VI-avgasskravene under reelle kjøreforhold og kulde. Det er derfor viktig å gjennomføre uavhengige målinger av slike biler, for å sjekke at utslippene i Norge ikke vil bli høyere enn forutsatt.

Moderne dieselmotorer har i motsetning til moderne bensinmotorer ikke effektive rensesystemer som kan fjerne utslippene av NOx. Mangelen på effektive rensesystemer for NOx fra dieselkjøretøy har derfor, sammen med en økning i andel dieselkjøretøyer ført til høye konsentrasjoner av NO2 i de store norske byene ved køkjøring, kaldt klima og værfenomenet inversjon.

I tett bytrafikk har det vist seg at nye personbiler med dieselmotor slipper ut 0,5 til 1,5 gram NOx per kilometer. Dette er 10 til 40 ganger mer enn tilsvarende biler med bensinmotor. Nye tunge kjøretøy med dieselmotorer slipper ut 4 til 10 gram NOx per kilometer i tett bytrafikk.

Utslippene av NOx fra nye kjøretøy med dieselmotorer i bytrafikk har ikke blitt redusert i så stor grad som en kunne forventet som følge av strengere krav til utslipp ved typegodkjenningen av nye kjøretøy/motorer. Typegodkjenningen gjennomføres under standardiserte sommerlige forhold og med et normert kjøremønster i et laboratorium. Faktiske utslipp har vist seg å bli betydelig større ved køkjøring, ved ujevnt kjøremønster og ved kjøring i kaldt klima enn ved kjøring i henhold til det normerte kjøremønsteret i typegodkjenningen.

Typegodkjenningstestene har i liten grad klart å fange opp hva dieselkjøretøyene faktisk slipper ut i ”typisk” bykjøring, mens for de nye bensinbilene har det vist seg at lave utslipp i typegodkjenningstesten også gir lave utslipp i reell trafikk.
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen.

Rapport:
NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. Utfordringer og muligheter frem mot 2025. TØI rapport 1168/2011. Forfattere: Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger