Du er her

  • > Ny rapport om indikatorer for miljøvennlig bytransport

Ny rapport om indikatorer for miljøvennlig bytransport

TØI har utarbeidet et nytt indikatorsett for miljøvennlig bytransport. Indikatorene omhandler drivkrefter bak transportutviklingen, transportomfang, transportmiddelfordeling, miljø- og klimaendringer og politisk innsats. 

Rødt, gult eller grønt: indikatorer på miljøområdet kan brukes for å gjøre bytransporten mer miljøvennlig.

Indikatorsettet er delt inn i fire hovedtemaer og omfatter mer enn 40 enkeltindikatorer som er basert på tilgjengelige og jevnlig oppdaterte data for norske bykommuner – fra SSBs statistikkbank og TØIs reisevaneundersøkelser.

En aktiv bruk av indikatorer og bedre kunnskap om drivkreftene som påvirker byenes mobilitetsmønstre og transportutslipp, gir et bredt bilde av det politiske handlingsrommet. Bruk av slike indikatorer kan varsle om en uønsket utvikling og gjøre det mulig å sette inn mottiltak.

Indikatorsettet vil kunne utvikles og suppleres ytterligere etter hvert som data blir mer robuste og lettere tilgjengelige. Fortsatt mangler for eksempel gode data for transportens lokalt fordelte klimagassutslipp og lokale miljøbelastninger.

Stadig bedre tall- og tidfesting av de transportpolitiske miljømålene øker betydningen av indikatorer som sammenligner byer og viser avstand til målet.


Rapport:
Indikatorer for miljøvennlig bytransport – sammenhenger og sammenligninger. TØI rapport 1210/2012. Forfattere:Vibeke Nenseth, Petter Christiansen og May Hald

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger