Du er her

  • > Ny gjennomgang av sikkerhetseffekter av salting

Ny gjennomgang av sikkerhetseffekter av salting

De fleste undersøkelser viser at veisalting reduserer ulykkestallene. Men eldre undersøkelser viser større effekter enn nyere undersøkelser, ifølge en gjennomgang utført ved TØI. Ny bilteknologi og endringer i vintervedlikeholdet tilsier at det er behov for nye undersøkelser.

Salting av veibanen benyttes for å fjerne is og snø, slik at friksjonen forbedres og sikkerheten i trafikken øker. Samtidig har salting en rekke negative miljøeffekter som gjør dette til et omdiskutert tiltak.

Oppsummeringen av undersøkelsene viser at salting som oftest bidrar til å øke sikkerheten, men effekten varierer, blant annet fra en klimasone til en annen.

Salting er mindre effektivt i områder med stabilt kaldt vintervær. Flere undersøkelser finner at risikoøkningen på is og snø er større når slike førerforhold opptrer sjeldent.

Effekten av salting er svakere på de mest alvorlige ulykkene med drepte eller hardt skadde, noe som skyldes at farten øker når veien saltes og friksjonen forbedres.

Selv om de fleste undersøkelser finner gunstige sikkerhetseffekter av salting også på alvorlige ulykker, er det enkelte undersøkelser som finner det motsatte i områder med stabilt kaldt vinterføre.

Gjennomgangen viser store variasjoner i resultatene. Norske undersøkelser finner opp til 26 prosent ulykkesreduksjon av å salte veinettet om vinteren, men undersøkelser fra Nord-Sverige tyder på at salting kan øke risikoen for alvorlige personskadeulykker.

Eldre undersøkelser viser også større effekter enn nyere undersøkelser. Litteraturgjennomgangen konkluderer med at både endringer i bilparken (introduksjon av førerstøttesystemer som stabilitetskontroll, blokkeringsfrie bremser, temperaturvarsling etc) og endringer i vintervedlikeholdet tilsier at det er behov for nyere undersøkelser av sikkerhetseffekten av vintervedlikeholdet i Norge.

Rapportsammendrag

Rapport:
Sikkerhetseffekter av salting. TØI rapport 1171/2011. Forfatter: Torkel Bjørnskau
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger