Du er her

 • > Noe tuting og kjefting, men som regel går det bra

Noe tuting og kjefting, men som regel går det bra

Mange syklister beskriver at de har vært utsatt for utålmodige, aggressive og hissige bilister som på ulike måter trakasserer dem. De oppgir imidlertid at samspillet med motorkjøretøyer vanligvis er bra, og at de fleste bilistenes er hensynsfulle.

Bedre fysisk tilrettelegging med egne syklearealer, bedre vedlikehold, samt et mer konsistent og kjent regelverk er de viktigste tiltakene for å bedre samspillet mellom syklister og bilister. Foto: Are Wormnes

Det framgår av en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt som har sett på samspillet mellom bilister og syklister i trafikken.

De største konfliktene er knyttet til at de må dele areal, at syklister hindrer bilister, og at bilister passerer syklister i for liten avstand. Problemene skyldes at bilistene opplever syklister som unødvendige hindringer, og mener at syklistene burde sykle på fortau eller på gang- og sykkelvei.

En del samspillsproblemer skyldes også at regelverket er uklart og ukjent, og at trafikantene ofte ikke er klar over de problemene de skaper for hverandre. Bedre fysisk tilrettelegging med egne syklearealer, bedre vedlikehold, samt et mer konsistent og kjent regelverk er de viktigste tiltakene for å bedre samspillet. I tillegg kan informasjonstiltak bidra til å bedre samspillet på en rekke punkter.

Tuting og kjefting

Mange syklister beskriver at de har vært utsatt for utålmodige, aggressive og hissige bilister som på ulike måter trakasserer syklistene, vanligvis når de kjører forbi. Dette kan omfatte tuting, kjefting, ting som blir kastet etter syklisten samt å bli presset helt eller delvis ut av veien. Syklistene oppgir imidlertid også at samspillet med motorkjøretøyer vanligvis er bra, og at de fleste bilistenes er hensynsfulle.

Flere syklister sier at de forstår at bilister kan bli irritert på syklende. Det gjelder syklister som sykler på rødt eller på feil side av veien, og det gjelder især hvis det er treningssyklister som sykler flere i bredden, slik at bilene ikke kan kjøre forbi.

Ulykkesanalyse

Følgende forhold er typiske for mange sykkelulykker:

 • Uoppmerksomme bilister og lav forventning om at det er syklister i trafikken
 • Høy bilfart
 • Syklister som sykler fort og aggressivt (unge menn)
 • Nedsatt reaksjonsevne blant eldre syklister
 • Manglende kjennskap til trafikkregler og usikkerhet om vikepliktsforhold
 • Vanskelige siktforhold som følge av veiutforming
 • Vanskelige siktforhold som følge av utforming av kjøretøy (blindsoner)


Studier av samspill

 • En tredjedel av de syklende blir ofte irritert på bilister. Noe færre blir irritert på gående og andre syklende.
  15 % mener at bilistene er hensynsfulle.
 • Mange syklister føler seg utrygge i trafikken. Forhold som bidrar til utrygghet er tett trafikk, høy fart, tunge kjøretøy, uoppmerksomme og uhensynsfulle bilister samt integrasjon av biler og sykler på samme areal. Dette er alle forhold som har betydning for samspillet.
 • Kunnskapen om vikepliktsregler og især ved kryssing mellom vei og gang- og sykkelvei eller fortau samt ved sykling i gangfelt, er dårlig både blant bilister og syklister. Dette fører til samspillsproblemer. • Mange syklister sykler mot rødt, noe som irriterer og provoserer bilister.
 • Mange syklister sykler uten lys i mørke, noe som gjør dem lite synlige og dermed uforutsigbare for bilister.
 • Mange syklister har opplevd at biler kjører eller stanser i sykkelfeltet.
 • Konflikter i kryss oppstår ofte fordi bilistenes oppmerksomhet er rettet mot annen biltrafikk. Flere tiltak som midtstilt sykkelfelt, tilbaketrukket stopplinje, sykkelboks og farget oppmerking kan bedre samspillet.
 • Bilister misliker syklende i veibanen. • Mange syklende føler seg utrygge i kollektivfelt. Busser (især ut/inn av holdeplass) og forbikjøringer er henholdsvis den kjøretøystype og situasjon som bidrar mest til utryggheten. Det er imidlertid få ulykker/konflikter i kollektivfeltet.

Lovlig sykling mot enveisregulering ser ut til å forbedre både sikkerhet og trygghet for de syklende. Kryss, parkering i sykkelfelt og varelevering kan likevel vanskelige og potensielt farlige situasjoner der sykling mot enveiskjøring tillates.


Syklistenes synspunkter

 • Biler passerer for nærme, især når bilistene kjører forbi i høy fart. Syklistene opplever det som særlig truende når lastebiler eller busser kjører forbi.
 • Vikepliktsituasjoner der kjøretøy ikke overholder vikeplikten skaper problemer. Dette gjelder i særlig grad i rundkjøringer, men også i kryss og private avkjørsler. Høyresvingende biler er særlig problematisk (grunnet blindsone og uoppmerksomhet). Vikeplikt rundt gangfelt er også problematisk, idet ikke alle biler viker (det er syklende som ifølge trafikkreglene må vike). Generelt er det stort usikkerhet rundt vikepliktsreglene.
 • Kjøretøyer som har stoppet og/eller parkert i sykkelfelt eller gang- og sykkelvei.
 • Mange syklister beskriver at de har vært utsatt for utålmodige, aggressive og hissige bilister som på ulike måter trakasserer syklistene, vanligvis når de kjører forbi. Syklistene oppgir imidlertid også at samspillet med motorkjøretøyer vanligvis er bra, og at de fleste bilistenes er hensynsfulle.


Bilistenes synspunkter

 • Syklister som sykler midt i veien eller flere i bredden og dermed sperrer for bilistene. Dette er særlig problematisk hvis det er gang- og sykkelvei langs veien, og de syklende ikke lar bilene komme forbi.
 • Syklister som ikke følger trafikkreglene skaper samspillsproblermer.
 • Lite forutsigbare syklister som skifter mellom å oppføre seg som kjørende og gående.
 • Bilistene er generelt mer misfornøyd med syklistene enn syklistene er misfornøyd med bilistene.

Metode
For å identifisere de største samspillsproblemene er det i prosjektet foretatt fire gjennomganger:

 1. Gjennomgang av ulykkesanalyser
 2. Gjennomgang av studier av samspill
 3. Gjennomgang av syklistenes synspunkter (sykkeldagbøker og sosiale medier)
 4. Gjennomgang av bilistenes synspunkter (sosiale medier).

Rapport:
Samspillet mellom syklister og bilister. Hva er problemene, og kan de løses med informasjon? TØI rapport 1230/2012. Forfattere: Torkel Bjørnskau, Michael W. J. Sørensen og Astrid H. Amundsen 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger