Du er her

  • > Modeller for å beregne ulykkesrisiko for ulike veger

Modeller for å beregne ulykkesrisiko for ulike veger

Hvor mange ulykker må man forvente på en vegstrekning gitt trafikkmengde, vegtype, fartsgrense, antall kjørefelt, antall kryss og andre vegegenskaper?

 

TØI har utviklet ulykkesmodeller for riks- og fylkesvegnettet i Norge som beregner normale antall personskadeulykker, lett skadde, hardt skadde og drepte på veger med ulik standard og trafikkmengde. Modellene er utviklet på oppdrag av Vegdirektoratet og er beregnet med ulykkesdata fra den nasjonale vegdatabanken fra 2006-2011.

Modellene kan brukes for å gjøre analyser av ulykkessituasjonen i vegnettet og for å beregne forventede virkninger av trafikksikkerhetstiltak.

Modellene viser at veger med både midtdeler og midtrekkverk har 13 prosent færre personskadeulykker og 81 prosent  færre drepte eller hardt skadde enn veger uten midtdeler og midtrekkverk (når alt annet er likt).

Modellene beskriver også sammenhengen mellom trafikkmengden og antall ulykker, skadde og drepte. En økning av trafikkmengden på 10 prosent  i gjennomsnitt fører til en økning av antall personskadeulykker på 9,8 prosent  og en økning av antall drepte eller hardt skadde på 8,0 prosent når trafikkmengden i utgangspunktet er på 2.000 kjøretøyer i døgnet. Dersom trafikkmengden i utgangspunktet er på 10.000 vil økningen være på henholdsvis 9,3 og 5,6 prosent og henholdsvis 8,8 og 3,2 prosent når trafikkmengden i utgangspunktet er på 50.000 kjøretøyer pr døgn.

Rapport:
Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge. TØI rapport 1323/2014. Forfatter: Alena Høye
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger