Du er her

  • > Mange gangfelt i Oslo gir for dårlig sikkerhet

Mange gangfelt i Oslo gir for dårlig sikkerhet

 Inspeksjon av 75 utvalgte gangfelt i Oslo viser at 14 gangfelt bør fjernes, 30 gangfelt bør oppgraders, 26 gangfelt krever små endringer, og ett gangfelt bør flyttes.

Oslo kommune har ansvaret for over 3000 gangfelt. De har gitt TØI i oppdrag å kvalitetssikre 75 utvalgte gangfelt som kommunen forventer er de mest sikkerhetsmessige problematiske. Inspeksjonen bekrefter at det er problemer med de fleste av disse gangfeltene.

Formålet med gangfelt er å forbedre fotgjengernes forhold med hensyn til framkommelighet, sikkerhet og trygghet. Mange gangfelt er derfor blitt anlagt i Norge.

Tidligere var det ingen kriterier for hvor gangfelt kunne oppmerkes, men i 2007 utarbeidet Statens vegvesen et sett med retningslinjer som anbefaler hvor nye gangfelt kan og bør etableres. Viktige faktorer er fartsgrensen på stedet, trafikkmengde og hvor mange fotgjengere som kommer til å bruke gangfeltet.

De gangfeltene som TØI har inspisert, er gangfelt hvor det har skjedd mange ulykker eller en dødsulykke, gangfelt der kommunen har fått henvendelser om sikkerheten, eller dersom fartsgrensen er 60 km/t.

Rapport:
Kvalitetssikring av 75 gangfelt i Oslo. TØI rapport 1231/2012. Forfattere: Michael W J Sørensen, Tor-Olav Nævestad 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger