Du er her

  • > Kun 15 prosent av arbeidsreisene på Østlandet kan foregå med tog

Kun 15 prosent av arbeidsreisene på Østlandet kan foregå med tog

Samspillet mellom bosetting, arbeidsplasslokalisering og infrastruktur for tog på Østlandet er slik at knapt 15 prosent av arbeidsreisene i området i dag kan foregå med tog. Utbygging av jernbanen bør i første rekke skje med sikte på å få orden på lokaltrafikken.

Dette viser en ny rapport fra TØI med tittelen ”Jernbanen i Østlandsområdet, en studie av framtidig bystruktur og transportsystem”.

Av rapporten framgår det at over 70 prosent av markedsgrunnlaget for arbeidsreiser med tog utnyttes i dag. For arbeidsreiser til Oslo utnyttes over 80 prosent av markedsgrunnlaget.

På grunn av den sterke befolkningskonsentrasjonen på Østlandet til Oslo tettsted, er det jernbanestasjoner som betjenes kun med lokaltog, som har størst markedsgrunnlag for arbeidsreiser. Første prioritet i togsatsingen bør derfor være å få på plass en kapasitetssterk infrastruktur nærmest Oslo – og gjennom Oslo.

Det betyr at sluttføring av Follobanen og ny kapasitet gjennom Oslo fra Oslo S til Lysaker, samt opprusting av Hovedbanen, bør bli de sentrale prosjektene i den første 10-15 års perioden.

På intercitystrekningene er markedsgrunnlaget størst på strekningen Skien-Oslo, og nesten like stort som for de to andre intercitystrekningene til sammen.

Arbeidsreisependling fra kommunene utenfor Oslo tettsted til Oslo er redusert det siste tiåret. Flere kan ha funnet sysselsettingsmuligheter i hjemkommunen eller i andre kommuner utenom Oslo.

Alternativt har pendlerne gått lei og flyttet nærmere arbeidsplassene. Det har de siste tiårene vist seg å være vekstkraft stort sett overalt i det østlandske tettstedslandskapet. Dersom dette vekstmønsteret fortsetter, vil konsekvensene stort sett være transportmessig positive.

Jernbanen trenger kraftig opprustning for å kunne gi et bedre tilbud i form av økt frekvens og større fleksibilitet for drift ved uhell. 

Rapport:
Jernbanen i Østlandsområdet – en studie av framtidig byutvikling og transportsystem. TØI rapport 1242/2012. Forfattere: Arvid Strand mfl.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger