Du er her

  • > Ikke bare rådyr bensin som virker

Ikke bare rådyr bensin som virker

Aftenposten hevder på forsiden den 18. januar, med TØI som ”kilde”, at ”Bare rådyr bensin gir CO2-kutt som monner”. Dette er ikke riktig. TØI har aldri hevdet noe slikt, sier instituttsjef Lasse Fridstrøm.  

TØI har riktignok, som en del av beslutningsgrunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP), beregnet effekten av å fordoble drivstoffprisen. Pr 2020 kan dette anslås å gi 19 prosent mindre biltrafikk i Norge totalt enn vi ville få med uendrede realpriser på bensin og diesel. Men dette betyr ikke, slik mange synes å tro, at TØI foreslår en slik prisøkning. Det innebærer heller ingen påstand om at dette er det eneste som nytter – snarere tvert imot!

Når et så dramatisk og urealistisk tiltak som doblet drivstoffpris ikke gir større utslag, er dette snarere et argument mot å satse på dette virkemidlet enn et forslag om å ta det i bruk. Beregningene viser først og fremst hvor kort man kommer med dette tiltaket alene. Det rekker ikke med bare ett virkemiddel.

Dersom utslippene fra transportsektoren skal reduseres så det monner, må en ta i bruk et bredt spektrum av virkemidler. Biltrafikken kan reduseres gjennom bedre arealplanlegging, forbedret kollektivtilbud, utvidet innfartsparkering, strengere parkeringsrestriksjoner, eller vegprising/rushtidsavgift – i tillegg til gjennom realistiske økninger i drivstoffavgiftene.

Utslippet pr kjøretøykilometer kan dessuten reduseres atskillig gjennom ytterligere opptrapping av CO2-komponenten i engangsavgiften for biler. Utvider vi perspektivet til også å omfatte godstransporten, kan det være en del å hente gjennom oppgradering av jernbanenettet – flere dobbeltspor og krysningsspor, større godsterminaler – slik at jernbanen kan ta over en del av godstrafikken på veg.

Selv om disse tiltakene hver for seg bare skulle gi en forholdsvis marginal reduksjon i utslippene, kan summen av virkningene bli betydelig.

Norsk klimadebatt har hittil i overveiende grad dreid seg om hvor ambisiøse mål vi skal sette oss. Når forliket om dette spørsmålet nå er på plass, er på tide at vi vier oss til det atskillig mer utfordrende spørsmålet om hvilke virkemidler som skal tas i bruk, hvordan de skal kombineres, og hvor godt de egentlig virker.

TØIs beregninger kan betraktes som et første bidrag i denne diskusjonen. Det er imidlertid behov for en langt mer omfattende utredning av hvilke handlingsalternativ vi står overfor innen norsk klimapolitikk på samferdselsområdet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger