Du er her

  • > Hommelvik naturlig sentrum i Malvik

Hommelvik naturlig sentrum i Malvik

Tettstedet Hommelvik er best egnet til å bli et levende senter i Malvik kommune i Sør-Trøndelag.

Av tettstedene Vikhammer, Sveberg og Hommelvik er sistnevnte best egnet til å bli et framtidig levende sentrum i Malvik kommune, konkluderer rapporten.

TØI har på oppdrag fra Malvik kommune vurdert ulike forhold som er viktige for sentrumsutvikling og lokalisering av ny næring i kommunen. I analysen kommer tettstedet Hommelvik best ut som et framtidig levende sentrum i Malvik. 

Vurderingene bygger blant annet på tilgjengelighet med og uten bil til forskjellige funksjoner, attraktivitet for nye framtidige innbyggere og for nye bedrifter, bilavhengighet og klimagassutslipp, samt bedring av folkehelsen.

Hommelvik ligger i gang- og sykkelavstand fra en stor og økende andel av kommunens befolkning, har best kollektivtilgjengelighet til andre tettsteder i kommunen og god kollektivtilgjengelighet til nabokommunene. 

Gjennom styring av ny nærings- og handelsutvikling mot Hommelvik, kan Hommelvik sentrum utvikes til et trivelig, livlig og samlende sentrum for Malvik, konkluderes det i rapporten. Dette kan styrkes om kommunen også ruster opp sentrumsområdene, noe som vil øke attraktiviteten for nye framtidige innbyggere. 

Tilbud om næringsarealer vil bidra til å styrke kommunens attraktivitet for lokalisering av arealintensive bedrifter og detaljhandel.

Verken det eksisterende, eller et mulig nytt sentrum på Sveberg, har kvaliteter som kan gjøre dem til samlende sentrum i Malvik på samme måte som Hommelvik, konkluderer rapporten. 

Rapport: 
Senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik. TØI rapport 219/2012. Forfattere: Aud Tennøy, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Liv Vågane
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger