Du er her

  • > Gunnar Lindberg ny direktør ved TØI

Gunnar Lindberg ny direktør ved TØI

 Gunnar Lindberg er ansatt som ny direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI) i Oslo. Han tiltrådte stillingen 1. april.

Lindberg er 52 år og i dag forskningssjef ved Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige hvor han leder instituttets transportøkonomiske enhet i Stockholm og forskningsavdelingen Samhälle, Miljö och Transporter. Han er utdannet samfunnsøkonom og har en doktorgrad i økonomi fra Örebro universitet.

Lindberg har arbeidet ved VTI i ulike stillinger siden 1999, som forskningsleder, avdelingsleder og forskningssjef. Forskningen hans har i hovedsak konsentrert seg om prissettingsspørsmål og marginalkostnader innen transport med særlig fokus på trafikksikkerhet. Han har deltatt i flere viktige europeiske forskningsprosjekter og har også erfaring med prosjekter i utviklingsland.

Lindberg har tidligere arbeidet i Vägverket, blant annet med utvikling av plansystemer, som prosjektleder for den nasjonale vegplanen og utvikling av samfunnsøkonomiske beregninger i forhold til veginvesteringer.

Han har også arbeidet for Kommunikasjonsdepartementet med spørsmål om trafikkens eksterne kostnader, et arbeid han videreførte som nasjonal ekspert i Europakommisjonen der han var prosjektleder for grønnboken " Towards Fair and efficient pricing in Transport " som kom ut ved årsskiftet 1995/96. I denne perioden skrev han også Kommisjonens forslag til nytt "Eurovignettdirektiv”.

Lindberg overtar etter Lasse Fridstrøm som trekker seg som instituttsjef etter åtte år i stillingen. Fridstrøm fortsetter på instituttet som forsker og leder av forskningsprosjektet TEMPO. 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger