Du er her

  • > Grønn skattekommisjon for fokusert på samfunnsøkonomisk optimale avgifter

Grønn skattekommisjon for fokusert på samfunnsøkonomisk optimale avgifter

Grønn skattekommisjon har etter vårt skjønn vært for fokusert på spørsmålet om samfunnsøkonomisk optimale avgifter og for lite fokusert på måloppnåelse, det vil si overholdelse av Norges utslippsforpliktelser, skriver TØI i sitt høringssvar.

Rapporten fra grønn skattekommisjon

Av høringssvaret framgår det at man hadde forventet at grønn skattekommisjon skulle gi et vesentlig bidrag til utredning av hvordan skattesystemet må innrettes for å nå vedtatte norske utslippsmål til en lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad.

Det har utvalget dessverre ikke gjort, heter det i høringssvaret. Flere av utvalgets forslag vil, dersom de tas til følge, medføre vesentlig større klimagassutslipp. Alene forslagene om endringer i engangsavgiften vil medføre en økning i livsløpsutslippene fra hvert årskull av personbiler med anslagsvis 600 000 tonn CO2.  

Her kan du lese hele høringssvaret fra TØI.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger