Du er her

  • > Gode råd til sentrum i kampen mot kjøpesentrene

Gode råd til sentrum i kampen mot kjøpesentrene

Mange bysentre taper markedsandeler i kampen mot handleområder utenfor sentrum. Dette skjer på tross av at politikere og innbyggeres ønsker attraktive og levende bysentre. I en ny rapport fra TØI settes søkelyset på hvordan sentrum kan bli mer attraktivt for handels- og servicebedrifter.

Det anbefales at gårdeierskapet i de mest sentrale delene av sentrum konsolideres. Den fragmenterte gårdeierstrukturen i mange norske bysentre skaper problemer knyttet til eiendomsutvikling, å kunne tilby egnede lokaler og å kunne organisere og strukturere handelstilbudet slik at det er attraktivt for de handlende. Sentrum mangler ofte et mottaksapparat som kan profilere området og lokaler overfor potensielle utleiere, og forhandle med dem på profesjonelt vis. Kjøpesentrene har alt dette, og fremstår ofte som bedre steder å lokalisere seg for de som driver handel og service. I rapporten foreslås flere løsninger på dette. En viktig anbefaling er derfor at gårdeierskapet i de mest sentrale delene av sentrum bør konsolideres slik at det blir færre og større gårdeiere.

Videre må ny byutvikling styres mot sentrum; både boliger, arbeidsplasser og andre aktiviteter som genererer mennesker i bygatene. Stat og fylkeskommune kan også bidra med verktøy og en tilskuddsordning. En siste stor og viktig utfordring er å få alle aktørene til å dra sammen for å styrke sentrum.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er gjennomført caseundersøkelser i fire byer (Hamar, Drammen, Asker og Mosjøen) og spørreundersøkelser til plansjefer og sentrumsforeninger i norske bykommuner.

Rapport: Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? TØI-rapport 1334/2014. Forfattere: Aud Tennøy, Odd Midtskog, Kjersti Visnes Øksenholt, Njål Nore

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger