Du er her

  • > Fylkenes arbeid med universell utforming kartlagt

Fylkenes arbeid med universell utforming kartlagt

Økonomiske ressurser, holdninger, kompetanse og brukernes tillit til transportsystemet er viktige utfordringer i arbeidet med å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for alle.

Det viser en kartlegging TØI har gjort blant fylkeskommunene. I tillegg kommer synliggjøring av ansvarsforhold i hele reisekjeden, vintervedlikehold og mangel på nasjonale standarder.

Undersøkelsen viser at 11 fylkeskommuner nå har universell utforming med i sine fylkesplaner. Mens man tidligere fokuserte mest på enkelttiltak, legges det nå vekt på å se hele reisekjeden, med bussmateriell, infrastruktur og informasjon, i sammenheng.

Studien viser at det siden 2004 har det vært et stadig sterkere fokus på tilgjengelighet for alle. Nasjonal transportplan 2006-2015 har forankret mål om universell utforming, og regjeringens tilgjengelighetsprogram Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring  2006-2009 (BRA), har bidratt med midler.

Elleve fylkeskommuner har formulert generelle mål i fylkesplanene sine, mens to fylkeskommuner (Hordaland og Rogaland) har også egne fylkesdelplaner for universell utforming. Planene oppsummerer blant annet status på områder som materiell, infrastruktur og informasjon.

Omlag halvparten av fylkeskommunene har gjennomført kartlegginger av situasjonen. Dette er et viktig skritt før tiltak kan settes i verk.  Likevel virker de fleste fylkeskommunene usikre på hvor lett eller vanskelig det er å reise kollektivt for ulike brukergrupper.

Fylkeskommunene opplever også at arbeiet med universell tilrettelegging i noen tilfeller skaper konflikter med andre transportpolitiske mål som økt effektivitet.

Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming av kollektivtransporten.TØI-rapport 980/2008, Forfattere: Merethe Dotterud Leiren og Lene Kolbjørnsen 

  

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger