Du er her

  • > Fulle hus på Mobilitet 2023-konferansen

Fulle hus på Mobilitet 2023-konferansen

Sterkt program og hele 32 sesjoner på Mobilitet 2023-konferansen i år. TØI arrangerte syv egne sesjoner og deltok med forskere i åtte av partnernes sesjoner.

Årets høydepunkt for alle som jobber med eller er interessert i transport og mobilitet møtes for å diskutere fremtidens løsninger.

TØI arrangerte sesjoner innen temaer som veiprising, gjenbruk av infrastruktur, registrering av ulykker blant syklister og gående og universell utforming i transportsektoren. Flere av TØIs forskere deltok også i konferansens øvrige program.

TØIs administrerende direktør i samtale med konfransier Ruth- Astrid Sæter under åpningssesjonen      

TØIs administrerende direktør i samtale med konfransier Ruth-Astrid Sæter under åpningssesjonen.

Hvordan skal vi prise veibruk i fremtiden?

Det er behov for å endre dagens system for veibruksavgift med et mer bærekraftig og treffsikkert system for prising for bruk av vei, ifølge en ny konseptvalgutredning fra Skattedirektoratet og Statens vegvesen. Hvor langt har vi kommet, spurte vi i en sesjon om veibruksavgift og bompenger. Vi inviterte leder for konseptvalgutredningen, Morten Tveit, og to representanter for tekniske løsninger for fremtidens prising. I tillegg tok transportpolitiske talsmann i Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen og partileder i Miljøpartiet de grønne, Arild Hermstad, diskusjonen om hvordan fremtidens veiprising kan se ut. Les om sesjonen og se presentasjoner her

Arild Hermstad, leder i Miljøpartiet de Grønne og transportpolitiske talsmann i Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen i samtale med forskningsleder på TØI Askill Halse.

Hvilke konsekvenser får Montreal-avtalen for veiutbygging?

I desember signerte Norge Montreal-avtalen, hvor målet er å redde og bevare natur. Målene om at 30 prosent av all natur på land skal vernes og 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt skal være restaurert innen 2030 er sentrale for utvikling av infrastruktur i Norge. Hvilke konsekvenser får dette for veiutbyggingen? Vestland fylkeskommune har laget en regional transportplan der gjenbruk av infrastruktur skal prioriteres fremfor nybygging. Forskningsleder Aud Tennøy spurte om det er på tide å sette veibygging på vent. Gyda Grendstad i Statens vegvesen deltok også for å orientere om hvordan Statens vegvesen inkluderer areal- og klimahensyn veiutbygging. Les om sesjonen og se presentasjoner her

Hvordan sikre syklende og gående?

Flere må over på sykkel og gange. I februar vedtok EU Parlamentet en resolusjon som stadfester behovet for en europeisk sykkelstrategi som skal doble antall syklede kilometer innen 2030. Sikkerheten for syklister og gående er en utfordring, og planleggingen er krevende. Hvordan skal vi tilrettelegge for at flere skal bruke sykkel og gange i hverdagen, og samtidig føle seg trygge? Hvor skjer ulykker og fanges de opp i registre? TØI-forsker Torkel Bjørnskau presnterte et nytt registreringsverktøy som viser hvor ulykker skjer, og som bekrefter tesen om at de fleste alvorlig eulykker på sykkel er eneulykker. Tineke de Jong presenterte sine studier om hvordan det oppleves å sykle i Oslo, og hvordan infrastrukturen fungerer. Jon Ramm-Pettersen, overlege, PhD Nevrokirurgisk avdeling OUS, beskrev hvilke ulykker de registrerer hos seg.

Seniorforsker Torkel Bjørnskau i panelsamtale med fagsjef i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen og avdelingsdirektør Trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Les om sesjonen og se presentasjoner her

Fremkommelighet i transportsystemene og i gatene

Våren er her og med den øker bruken av elsparkesykler. 18. juni i 2021 ble Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn (Utleieloven) innført. Vi spurte hvordan loven har fungert i norske kommuner. Forskere, selskaper og kommuner delte sine erfaringer med loven. Les om sesjonen og se presentasjoner her

Seniorforsker Inga Margrete Ydersbond mener at den nye utleieloven fungerer godt.

Universell utforming i transportsektoren er en utfordring for mange brukere. Hvor langt har vi kommet, hvor trykker skoen fortsatt og hvordan jobber selskapene med å sikre universell utforming? Vløftet også blikket litt og spurte om universell utforming kunne være et gode for alle reisende? I sesjonen deltok Ruter, Sporvegen, brukere og forskere. Les om sesjonen og se presentasjonen her

Tilgang på data viktig for fremtidens planlegging

Data er viktig for å utvikle gode løsninger for fremtidens transportsystemer og infrastruktur. Tradisjonelle datainnsamlingsmetoder fungerer ikke like godt som før, men behovet for data er minst like stort. Det har skjedd store endringer de siste årene som følge av teknologisk utvikling, vår (manglende) vilje til å avgi data, og ny og strengere lovgivning. Og nye metoder for å samle inn, bruke og kombinere data fra ulike kilder er tatt i bruk. Vi spurte hvordan dette påvirker kvalitet og innhold i dataene, og hva gjør det med vår forståelse og bruk av dem? Representanter fra advokatbransjen, forskere og Statens vegvesen deltok. Les om sesjonen her

Er ulykkesåret 2022 tilfeldig variasjon eller en ny trend?

I 2022 fikk vi en voldsom økning i alvorlige trafikkulykker på norske veier. Er dette kun tilfeldig variasjon, eller er den gode trenden brutt, og hvordan skal vi i så fall forklare det? Ledende aktører rundt trafikksikkerhet, UP og forskere deltok i sesjonen. Les om sesjonen her

Forskningleder Tor-Olav Nævestad.

Konferansen ble avholdt på Radisson Blu hotel i Oslo den 27.-28. mars. Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) arrangerte Mobilitet 2023-konferansen sammen med 23 partnere: NAF, Avinor, Bane NOR, Posten, VY, Nye Veier, SINTEF, ITS Norway, Ruter, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, KNA, NHO transport, Virke, KS, Viken, Kollektivtrafikkforeningen, Kystverket, Norsk Hydrogenforum, NLF, Trygg Trafikk, Mesta, VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur.

På konferansens avslutningssesjon så vi fremover sammen med Marte Ellingsen Tyldum, bærekraftsdir Kongsberg Maritime, Kristin Halvorsen, direktør i CICERO og styreleder i Forskningsrådet, Anita Krohn Traaseth, styremedlem i Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger