Du er her

  • > Feilaktig om køpris i Oslo

Feilaktig om køpris i Oslo

I Østlandssendingens valgprogram  tirsdag 25. august kom Jøran Kallmyr fra Fremskrittspartiet med en feilaktig og sterkt misvisende påstand om hva TØI mener bør være riktig køpris (vegpris/rushtidsavgift) i Oslo. Han framholdt flere ganger at TØI har sagt at avgiften skal være 100 kroner. Riktig køpris er i Oslo beregnet til 20-25 kroner pr passering, eller 40-50 kroner dersom den bare kreves inn én vei.

Riktig køavgift vil variere med hvor store køproblemene er. For Oslo har TØI beregnet riktig avgift omtrent fire ganger i de siste ti årene, alltid med utgangspunkt i at avgiften skal innkreves på den nåværende ringen og at den kommer i stedet for bompengene som finns nå.

Hvis vi legger til grunn at det bare skal innkreves avgift på veg inn over ringen, viser alle disse beregningene omtrent det samme, nemlig en avgift på 40-50 kroner når trafikken er som størst. Midt på dagen blir avgiften mindre, og sent på kvelden, om natta og i helga blir det gratis.

Hvis avgiften kreves inn både ved passering inn og ut, blir beløpet det halve, altså 20-25 kroner pr. passering når køene er størst.

Kallmyrs meget uheldige feilopplysning kan muligens stamme fra en feillesning av et TØI-notat fra år 2000, der maksimalsatsen var 40 kroner. Mulig FrP har tolket det som 40 kroner både inn og ut av byen, altså 80 kroner, men det er feil. Så har Kallmyr enten lagt på 20 kroner til for godt mål, eller lagt køavgiften oppå den nåværende bomsatsen.

Riktig avgift i Oslo er altså omtrent den samme som i Stockholm, der man tar 20 kroner både på veg inn og ut – dersom begge reisene foregår i verste rushtid.

Hvis man hadde et mer avansert system av innkrevingspunkter, ville gjennomsnittlig avgift trolig kunne settes lavere.

Referanse:  
Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo. TØI-notat 1155/2000. Av Odd I Larsen ogTom Normann Hamre.


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger