Du er her

  • > Et spart liv i trafikken verdsatt til 30 millioner kroner

Et spart liv i trafikken verdsatt til 30 millioner kroner

Gjennom en ny omfattende verdsettingsstudie har TØI kommet fram til følgende anslag over ulykkeskostnader i trafikken: kr 30,22 mill for dødsfall, kr 10,59 mill for hard skade, kr 614 tusen for lettere skade, og kr 30 tusen for materiell skade.

Ulykkeskostnadene omfatter realøkonomiske komponenter som medisinske, materielle og administrative kostnader, samt produksjonsbortfall. Disse er beregnet til ca 4 millioner kroner for et dødsfall i trafikken.

I tillegg kommer komponenten som omfatter folks verdsetting av risikoreduksjon, eller det man kan betegne som betalingsvilje for å forhindre tap av velferd. For en dødsulykke utgjør denne ”velferdseffekten” vel 26 millioner kroner. Slike verdier er basert på internettbaserte spørreundersøkelser hvor folk er stilt overfor hypotetiske valgsituasjoner. Svarene indikerer betalingsvilligheten for å redusere risiko i trafikken som kan føre til død eller skader.

De nye verdiene som TØI foreslår brukt i nytte/kostnadsundersøkelser ser dermed slik ut:

Ulykkeskostnader (2009 kr) pr skadetilfelle etter skadegrad

Ulykkestype og kostnadsart

 

Kostnader ordnet etter alvorligste skade (kr)

 

Drept

Meget al­vorlig skade

Hard skade

Alvorlig skade

Lettere
skade

Kun mater­iell skade

Realøkonomiske kostnader

4 095 962

9 570 090

5 361 365

4 124 127

146 345

29 564

Velferdseffekt

26 126 880

13 362 853

5 225 376

4 019 520

467 342

0

Total ulykkeskostnad

30 222 842

22 932 943

10 586 741

8 143 647

613 687

29 564

Total ulykkeskostnad (avrundet)

30 220 000

22 930 000

10 590 000

8 140 000

614 000

30 000

TØI rapport 1053C/2010

 

Dataene ble samlet inn gjennom internettbaserte spørreundersøkelser hvor respondentene ble stilt overfor en rekke valgsituasjoner og direkte spørsmål.

Verdiene for tap av velferd  ved dødsfall (også betegnet som verdien av et statistisk liv eller ”velferdseffekt”) spriker mye avhengig av hva slags metodisk tilnærming som er lagt til grunn.

Samvalgsanalysen stilte respondentene overfor en rekke valgsituasjoner, der  reisetid, døds- og skaderisiko og bompengebetaling ble endret. Ut fra disse dataene har man beregnet verdien av et statistisk liv til 22 mill kr..

Når man brukte en annen innfallsvinkel og spurte hvor mye respondentene var villige til å betale for reduksjon av antallet trafikkdrepte innenfor en region, med generell avgiftsbetaling, ble verdien av statistiske liv beregnet til 39 mill kroner.

Tatt i betraktning at resultatene spriker avhengig av hvilken metodisk tilnærming man benytter, anbefaler rapporten at dagens nivå  på verdien av statistiske liv i de offisielle verdsettingene for transportsektoren videreføres. Det vil si at verdien setes til ca 26 mill kr. Når de realøkonomiske kostnadene legges til, blir totalkostnaden for dødsfall i trafikken 30.2 millioner kroner.

Studien har ikke samlet inn nye tall over medisinske, materielle og administrative kostnader, ei heller det såkalte produksjonsbortfallet. De realøkonomiske kostnadene er funnet ved å revidere de anslagene som ligger til grunn for eksisterende verdier.

Rapport:
Den norske verdsettingsstudien. Ulykker - Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader. TØI-rapport 1053C/2010. Forfattere: Knut Veisten, Stefan Flügel og Rune Elvik

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger